Fokus på etikk

Fokus på etikk

Kunne du tenke deg å være med i en etikk-gruppe som tar for seg etiske dilemmaer innenfor tjenesteområdet helsetjenester?

Klinisk etikkomité (KEK) er en tverrfaglig sammensatt komité med representanter fra kommunalavdeling Helse og omsorgs tjenestesteder samt legmann/brukerrepresentasjon.

Invitasjon om å søke

Vi trenger nå deg som er pårørende/verge eller allment interessert innbygger som medlem i vår etikkomité.

Vi søker etter motiverte personer som ønsker å bidra med sitt engasjement, og som har evne til å arbeide i team, kunne lytte, tolerere usikkerhet og uenighet samt ha evne til å inngå kompromiss. Opplæring vil bli gitt. Møtevirksomhet i KEK (ca. 2 timer pr. måned) arrangeres på dagtid. Det er ingen økonomisk kompensasjon for deltakelsen.

Komiteens oppgaver

En etikkomité drøfter saker som pasienter, pårørende, helsepersonell og andre opplever som vanskelig. Et etisk problem kan karakteriseres av at usikkerhet eller uenighet om hva som er godt eller rett å gjøre i en gitt situasjon. Hensikten med etikkrefleksjon er å forstå mer av det aktuelle temaet, og belyse problemstillinger sammen med de involverte.

Målet er også å undersøke hvilke alternative måter problemet kan håndteres på, og om mulig konkludere med det alternativet som er det beste valget. Etikkrefleksjonens hensikt er en god praksis og kvalitetsforbedrende tiltak i helsefaglig praksis. Komiteen kan hvis mulig også gi råd på forespørsel.

Komiteen treffer ikke kliniske beslutninger, er ikke et klageorgan, og har ingen sanksjonsmyndighet, men er ment å være en beslutningsstøtte og drøftingspartner i etiske problemstillinger. Komiteen har også ansvar for etisk kompetanseheving for ansatte i kommunalavdeling Helse og mestring gjennom å arrangere kurs og seminar.

Har du spørsmål om hvordan KEK arbeider? Ta kontakt!

Ønsker du å melde din interesse for å bli et medlem av KEK? Send en e-post til Mette Sörvik, mette.sorvik@halden.kommune.no

Aktuelle kandidater vil bli kalt inn til et intervju/samtale med to medlemmer av KEK. Utvelgelsen baseres på en helthetlig vurdering av komiteens sammensetning og behov.

Søknadsfrist 15.04.2022

Klinisk etikkkomité