Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoer
Velkommen, Logg på
  AAANormal modusKontrast modusNettstedkart

Forslag til detaljregulering for Oreid Vest – høring og offentlig ettersyn

Av: Lisa Gustavsen | Publisert: 02.12.2016 14:05:50
Forslag til «Detaljregulering for Oreid Vest» nasjonal plan-ID: G-692, ble behandlet i Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og miljø i møte 22.11.2016, sak PS 2016/94.
​Det ble fattet følgende vedtak:

«I medhold av plan- og bygningslovens §12-10 vedtar hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og miljø å legge forslag til «Detaljregulering for Oreid Vest (nasjonal plan-ID G-692) ut på høring og offentlig ettersyn. Plandokumentene består av plankart datert 03.09.16, bestemmelser datert 25.08.16 og sist revidert 26.10.16 samt planbeskrivelse datert 26.10.16. Det forutsettes at geoteknisk utredning foreligger før planen sendes på høring og at denne utredningen ikke krever endringer i planforslaget.»

Formålet med planarbeidet er å legge til rette for etablering av boligbebyggelse i hovedsak som konsentrert småhusbebyggelse. Planforslaget åpner for oppføring av rekkehus, kjedehus og flermannsboliger. I tillegg åpnes det for eneboligbebyggelse i enkelte delfelt, samt blokkbebyggelse i syd.

I planområdet inngår også areal for barnehage. Denne er allerede etablert og i full virksomhet. I tråd med tidligere regulering muliggjør planen utvidelse av barnehagen. Det er imidlertid usikkert om dette er aktuelt, og det er derfor er også gitt mulighet for å oppføre boligbebyggelse på dette arealet.

Geoteknisk vurdering, datert 21.11.16, er nå mottatt og planen sendes herved på høring og legges ut til offentlig ettersyn. Grunnforholdene ansees uproblematiske for feltene BH, B1-4 og BK1-5. Den geotekniske vurderingen konkluderer ikke entydig med at byggegrunnen er sikker for feltene BB og B/BH. For å bekrefte grunnforholdene og at det ikke er forekomster av kvikkleire i områdene i nærheten av planlagt bebyggelse der, må det derfor gjøres grunnundersøkelser og nærmere vurderinger/beregninger før planen kan tas opp til 2. gangs behandling for vedtak.    

Plandokumentene og saksfremstillingen for hovedutvalgets behandling finner du nedenfor.

Eventuelle uttalelser til planforslaget sendes til Halden kommune på epost postmottak@halden.kommune.no eller til Halden kommune, Plan og miljø, Pb. 150, 1751 HALDEN.

Frist for å komme med uttalelser er 25.01.2017.

Plankart, datert 03.09.16.pdfPlankart, datert 03.09.16.pdf
Planbestemmelser, datert 25.08.16 og sist revidert 26.10.16.pdfPlanbestemmelser, datert 25.08.16 og sist revidert 26.10.16.pdf
Planbeskrivelse, datert 26.10.16.pdfPlanbeskrivelse, datert 26.10.16.pdf
Illustrasjonsplan, datert 26.10.16.pdfIllustrasjonsplan, datert 26.10.16.pdf
Støyrapport, datert 04.10.16.pdfStøyrapport, datert 04.10.16.pdf
Geoteknisk vurdering, 21.11.16.pdfGeoteknisk vurdering, 21.11.16.pdf
Saksutredning med vedtak.pdfSaksutredning med vedtak.pdf

Sist oppdatert: 02.12.2016 15:39:41
Kommentarer (0) | Legg til kommentar
Gi karakter          | 
Dele innholdSkriv ut