Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoer
Velkommen, Logg på
  AAANormal modusKontrast modusNettstedkart

Varsel om oppstart av detaljregulering – gang- og sykkelvei fra Asakåsen til tidligere Asak skole

Av: Lisa Gustavsen | Publisert: 23.12.2016 07:45:24
I henhold til plan- og bygningslovens § 12-8, varsles herved om oppstart av detaljregulering for gang- og sykkelvei fra Asakåsen til tidligere Asak skole i Halden kommune. Forslag til planavgrensning er vist på vedlagte kartutsnitt. Planområdet vil få et areal på ca 15 daa, og omfatter i hovedsak areal langs Asakveien (Fv.901) og Torpedalsveien (Fv.902).
​Hensikten med reguleringsarbeidet er å legge til rette for gang- og sykkelvei for å bedre trafikksikkerheten og gi en tryggere skolevei.

Området er i kommuneplanens arealdel, vedtatt 22.06.2011, i hovedsak avsatt til LNF-formål.
Planen er vurdert etter Forskrift om konsekvensutredning. I henhold til forskriften og veiledningsnotat til denne omfattes reguleringsplaner for etablering av gang- og sykkelveier langs eksisterende vei av forskriftens §3. Det er varslet oppstart for et område på begge sider av fylkesveiene for å ha noe fleksibilitet i reguleringsplanarbeidet. Den endelige planen vil inneholde ensidig gang- og sykkelvei langs veiene i en lengde på ca. 1,5km. Det totale arealet for utbygging vil derfor bli ca. 10 daa. Tiltaket omfattes derfor ikke av §3b). Tiltaket omfattes ikke av punktene i vedlegg II, og dermed heller ikke av §3c). Tiltaket er derfor vurdert til ikke å utløse krav om konsekvensutredning.

Forslagsstiller er Halden kommune.

Merknader og synspunkter av betydning for saken sendes innen 27.1.2017 til:
postmottak@halden.kommune.no eller Halden kommune, postboks 150, 1751 Halden


Oversendelsesbrev - Varsel om oppstart.pdfOversendelsesbrev - Varsel om oppstart.pdf

Varsel om oppstart - Kart.pdfVarsel om oppstart - Kart.pdf
Sist oppdatert: 23.12.2016 07:49:38
Kommentarer (0) | Legg til kommentar
Gi karakter          | 
Dele innholdSkriv ut