Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoer
Velkommen, Logg på
  AAANormal modusKontrast modusNettstedkart

Kunngjøringer/planer/dokumenter til offentlig ettersyn

Her finner du en samlet oversikt over planer og dokumenter som ligger ute til høring.
Dersom du ønsker å gi tilbakemeldinger på det som ligger ute kan du gjøre det på flere måter:
  1. Fyll det elektroniske skjemaet du finner her:  Høringsuttalelser
  2. Skriv ut pdf-skjema fra det elektroniske skjemaet under punkt 1, fyll ut og send til Halden kommune Postboks 150, 1751 Halden. Merk med dem som er oppgitt i dokumentet.
  3. Skriv brev i fri form til Halden kommune. Send brev til Halden kommune Postboks 150, 1751 Halden. Merk med dem som er oppgitt i dokumentet.
  4. Send mail til Halden kommune; postmottak@halden.kommune.no
  5. Du kan også legge inn kommentarer rett på siden. Disse kommentarene vil kunne sees av alle brukerne av kommunens hjemmeside.
 
 

 20 siste høringer

 

Varsel om oppstart av detaljregulering – gang- og sykkelvei fra Asakåsen til tidligere Asak skole

I henhold til plan- og bygningslovens § 12-8, varsles herved om oppstart av detaljregulering for gang- og sykkelvei fra Asakåsen til tidligere Asak skole i Halden kommune. Forslag til planavgrensning er vist på vedlagte kartutsnitt. Planområdet vil få et areal på ca 15 daa, og omfatter i hovedsak areal langs Asakveien (Fv.901) og Torpedalsveien (Fv.902). (23.12.2016)

Kunngjøring av planvedtak - Svingen pukkverk

I medhold av § 12-12 i plan- og bygningsloven har kommunestyret i Halden kommune i møte 3.11.2016, sak PS 2016/116, egengodkjent detaljregulering for ”Svingen pukkverk”, nasjonal planID G-696 (21.12.2016)

Kommunedelplan Sentrumsplan for Halden 2015 – 2027 - fornyet høring av planforslag

Formannskapet har, som planutvalg for behandlingen av kommunedelplan «Sentrumsplan for Halden 2017 – 2029», i møte den 27. oktober 2016, med hjemmel i Plan- og bygningsloven 2008 §11 - 14, vedtatt å sende forslag til «Sentrumsplan for Halden 2017 – 2029» på fornyet høring, og å legge forslaget ut til offentlig ettersyn i perioden 19. desember 2016 til 30. januar 2017 (19.12.2016)

Ny skolestruktur 2017

Saksprotokoll i Hovedutvalg for undervisning og oppvekst - 19.10.2016
Behandling: Kirsti Brække Myrli (AP) og Truls Breda (V) fremmet følgende forslag til vedtak: Forslag til ny skolestruktur sendes til høring. Høringsfristen settes til 31.11.2016.
(14.12.2016)

Kunngjøring av fastsatt planprogram – Detaljregulering for Idd skole

I medhold av lov om planlegging og byggesaksbehandling §§ 4-1 og 12-9, jfr. forskrift om konsekvensutredning §6, har kommunestyret i Halden i sak PS 2016/115 fastsatt «Planprogram for detaljregulering for Idd skole». (07.12.2016)

Forslag til detaljregulering for Oreid Vest – høring og offentlig ettersyn

Forslag til «Detaljregulering for Oreid Vest» nasjonal plan-ID: G-692, ble behandlet i Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og miljø i møte 22.11.2016, sak PS 2016/94. (02.12.2016)

Forslag til detaljregulering for Fredriksten festning - Høring og offentlig ettersyn

Detaljregulering for Fredriksten festning - høring og offentlig ettersyn (24.10.2016)

Forslag til detaljregulering for Rishaughøgda – Høring og offentlig ettersyn

​Forslag til «Detaljregulering for Rishaughøgda» nasjonal plan-ID: G-695, ble behandlet i Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og miljø i møte 18.10.2016, sak PS 2016/82. (24.10.2016)

Detaljregulering for Bergheim demenssenter – varsel om oppstart av planarbeid

I henhold til plan og bygningslovens § 12-8, kunngjøres oppstart av detaljregulering for området BERGHEIM DEMENSSENTER, HALDEN KOMMUNE. Nasjonal planID: G-711+ (04.10.2016)

Kommunedelplanfor fysisk aktivitet i Halden. Rullering av planens handlingsdel

Kommunedelplan for fysisk aktivitet i Halden med handlingsplan for 2017 – 2020 ble vedtatt i kommunestyret 22.06.2016 (19.09.2016)

Kunngjøring av planvedtak - Svinesundparken Nord

Kommunestyret egengodkjente reguleringsplan for Svinesundparken Nord i møte 8.9.2016 (13.09.2016)

Detaljregulering for Konglelund – varsel om oppstart av planarbeid

I henhold til plan og bygningslovens § 12-8, kunngjøres oppstart av detaljregulering for området KONGLELUND, HALDEN KOMMUNE. Nasjonal planID: G-709. (09.09.2016)

Høring av Planstrategi for Halden kommune 2016 – 2019

I henhold til Plan og Bygningsloven §10-1 Kommunal planstrategi, legges forslaget til kommunal planstrategi for Halden kommune 2016 – 2019 ut til offentlig ettersyn i perioden 2. september – 2. oktober (02.09.2016)

Planprogram Kommuneplanens samfunnsdel

I medhold av i Plan- og bygningsloven 2008, §11-13 og §4-1og 2 legges "Halden kommune - kommuneplanens samfunnsdel, planprogram 20116 - 2028" ut til offentlig ettersyn, i henhold til vedtak i Formannskapet i møte den 3.12.2015. Og fornyet høringsrunde vedtatt i Formannskapet 8. 06.2016 (01.07.2016)

Oppstart av arbeid med endring av Detaljregulering for Tørka

I medhold av plan- og bygningslovens § 12-8 varsles oppstart av arbeid med «Detaljregulering av Tørka» i Tistedal. (Nasjonal plan-ID: G-684) (03.06.2016)

Sist oppdatert: 14.12.2016 14:26:43
Kommentarer (0) | Legg til kommentar
Gi karakter          | 
Dele innholdSkriv ut