Unngå spredning av fremmede planter fra hagen din

Unngå spredning av fremmede planter fra hagen din

Når du rydder hagen din, ender du opp med en del hageavfall du vil bli kvitt. Mange vet ikke helt hvor de skal gjøre av slikt avfall, men svaret er egentlig ganske enkelt – avfallet skal leveres på avfallsmottak.

Levere hageavfall

På Rokke avfallsanlegg kan du levere hageavfall gratis. De mest skadelige fremmede plantene må puttes i sekker og sendes til forbrenning som restavfall.

Rokke avfallsanlegg

Dette gjelder spesielt for følgende arter:

 • kjempespringfrø
 • parkslirekne
 • kjempebjørnekjeks
 • hagelupin
 • kanadagullris
 • russesvalerot

Hva kan du gjøre?

 • Nyt sommeren og kos deg med hagen din
 • Lær deg hvilke hageplanter som utgjør en trussel i naturen på  Fremmedartslista og sørg for at dine hageplanter ikke sprer seg ut av hagen.
 • Lever hageavfall på Rokke avfallsmottak (gratis). Fremmede arter skal leveres som restavfall i tette søppelsekker.
 • Ikke kast hageavfall på kommunal eiendom eller andres private grunn, det regnes som forsøpling og er forbudt. Hageavfall kan tiltrekke skadedyr og blir et ynglested for brunskogsneglen.
 • Finner du svartelistete arter i naturen, meld fra til artsdatabanken ved å gå inn på lenken til Fremmedartslista
 • Komposter hageavfall

Fremmedartslista

Kort fortalt

Fremmede arter er arter som er spredt ved hjelp av menneskelig aktivitet til områder der de ikke hører naturlig hjemme. De kan spre seg ved dumping av hageavfall, forflytting av jordmasser eller frøspredning fra områder de allerede har etablert seg. 

Fremmede arter kan ha en skadelig effekt på naturen ved at de sprer seg raskt, fortrenger stedegne arter og endrer habitater og økosystemer. Flere av dem fører til erosjonsproblemer langs vassdrag, og noen av plantene gir allergiske reaksjoner.

Slike skadelige fremmede arter er uønsket i norsk natur. Introduksjon og spredning av fremmede arter er en av de viktigste årsakene til tap av biologisk mangfold. 

Våre innsatsområder

Kommunens innsats mot fremmede arter rettes mot områder med viktige naturtyper eller sjeldne arter, områder i eller nær verneområder, områder med arter av nasjonal forvaltningsinteresse eller rødlistearter. 

Kommunen kan bistå private grunneiere med bekjempelse av kjempebjørnekjeks i private hager, da disse kan være skadelige for mennesker. Utenom dette prioriteres områder der vi vet at fremmede skadelige arter utgjør en risiko for viktige naturtyper, verneområder eller rødlistearter. 

Kari Elisabeth Schjerpen
Rådgiver
E-post
Mobil 47 69 32 70