Forslag til detaljregulering for Nexans

Forslag til detaljregulering for Nexans

«Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk, klima og miljø vedtok i møte den 22.09.2021 å legge forslag til detaljregulering for Nexans, plan-ID G-733, ut på høring og offentlig ettersyn.

Hensikten med detaljreguleringen er å endre gjeldende reguleringsplaner slik at det legges til rette for utvidelse av Nexans kabelfabrikk.

Utvidelsen åpner for etablering et nytt tårn med maksimal byggehøyde på 155 meter over havet. Det planlegges også et nytt industribygg, med varierende byggehøyder inntil 35 meter over havet.

Du finner protokoll fra møtet, saksutredning og plandokumentene under.

Ev. merknader til planforslaget sendes til Halden kommune, Plan og miljø, Postboks 150, 1751 Halden, eller postmottak@halden.kommune.no

Frist for å komme med merknader til planforslaget er 10.11.2021.

Saksfremstillingen vil du finne under sidene møtekalender og møtedokumenter.