Forslag til Detaljregulering for Os skole og idrettsanlegg – offentlig ettersyn

Forslag til Detaljregulering for Os skole og idrettsanlegg – offentlig ettersyn

Forslag til Detaljregulering for Os skole og idrettsanlegg (nasjonal plan-ID: G-728) ble behandlet i Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk, klima og miljø i møte 08.12.20, sak PS 134/2020.

Det ble vedtatt følgende:

"I medhold av plan- og bygningslovens § 12-10 vedtar hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk, klima og miljø å legge forslag til «Detaljregulering for Os skole og idrettsanlegg» (nasjonal plan-ID: G-728) ut på høring og offentlig ettersyn. Plandokumentene består av plankart, datert 08.10.20 og sist revidert 01.12.20, bestemmelser datert 13.09.20 og sist revidert 01.12.20 og planbeskrivelse datert 16.11.20 og sist revidert 01.12.20.

Planforslaget legges ut med følgende justering:
Formålet for Felt SPH1 endres fra Parkeringshus (2083) til Kombinert P-hus og Sentrumsformål (1900)."

Plandokumentene er nå rettet opp i tråd med vedtaket. Plankart, bestemmelser og beskrivelse har revisjonsdato 10.12.2020. Du finner dem lenger ned på siden, sammen med saksfremstillingen for 1. gangs behandlingen.  

Formålet med planforslaget er å tilrettelegge for modernisering og utvidelse av Os skole i kombinasjon med et nytt idrettsanlegg som kan betjene flere av byens skoler og idrettsmiljøer.

Eventuelle kommentarer til planforslaget sendes til postmottak@halden.kommune.no

eller Halden kommune, Enhet for Plan og miljø, Postboks 150, 1751 Halden.  

Frist for å komme med kommentarer til planforslaget er 5. februar 2021. 

Det vil bli holdt informasjonsmøte/-er om saken i løpet av uke 3, 2021. Tid og form for dette vil bli annonsert på kommunens hjemmesider. 

Dokumenter

Saksfremstilling - 1. gangs behandling (PDF, 596 kB)

Plankart_Os skole og idrettshall - 10-12-2020 (PDF, 552 kB)

Reguleringsbestemmelser_Os skole_10-12-2020 (PDF, 272 kB)

Planbeskrivelse (PDF, 40 MB)

Illustrasjonsplan - Os skole og idrettsanlegg - 01 -12-2020 (PDF, 20 MB)

Vedlegg 1 - Innspill med kommentarer - Os skole og idrettsanlegg (PDF, 7 MB)

Vedlegg 2 - 10216506-RILU-RAP-001 Os skole lokal luftkvalitet (PDF, 4 MB)

Vedlegg 3 - 10219394-RILU-RAP-001 lokal luftkvalitet Os skole (PDF, 3 MB)

Vedlegg 4 - 10219394 -NOT-02 SK Trafikk (PDF, 5 MB)

Vedlegg 5 - 10219394-RIA-RAP-001 Støyvurdering (PDF, 5 MB)

Vedlegg 6 - 10219394-RIG-NOT-001_rev00_-_Vurdering av utløpsområde Schultzedalen (PDF, 2 MB)

Vedlegg 7 - Grunnteknikk - utvidet rapport miljøundersøkelser 2018 (PDF, 3 MB)

Vedlegg 8 - Notat dagens støysituasjon (PDF, 306 kB)

Vedlegg 9 - Notat støyvurderinger (PDF, 594 kB)

Vedlegg 10 - RIENogM_Energiberegninger (PDF, 2 MB)

Vedlegg 11 - RIENogM_Notat - termisk energiforsyning (PDF, 3 MB)

Vedlegg 12 - RIENogM_Notat Bærekaftig materialvalg (PDF, 729 kB)

Vedlegg 13 - RIENogM_Notat Ene 04 Energiforsyning (PDF, 257 kB)

Vedlegg 14 - RIENogM_Notat solcelleanlegg (PDF, 3 MB)

Vedlegg 15 - Teknisk program Os-Leveranse AV _V4 (PDF, 11 MB)

Vedlegg 16 - Uteområder i skoler og barnehager- 2019 (PDF, 17 MB)