Varsel om oppstart av planarbeid - Detaljregulering for Sykehusgata 2, 4, 6 og 8

Varsel om oppstart av planarbeid - Detaljregulering for Sykehusgata 2, 4, 6 og 8

På vegne av Østby utvikling AS varsles det oppstart av arbeid med «Detaljregulering for Sykehusgata 2, 4, 6 og 8» i Halden kommune.  

Det varslede planområdet dekker ca. 20 daa, og omfatter eiendommene: 

  • Gnr. 160, Bnr. 154, 542, 543, 575, 576 og 577. 
  • Gnr. 160, Bnr. 154, Fnr. 1, 3 og 7. 
  • Gnr. 501, Bnr. 95 og 173. 

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for en utvidelse av boligbebyggelsen i området. Prosjektet vil kunne romme rundt 30 boenheter. I tillegg er det ønskelig å etablere en gangforbindelse under Vaterland bru vestover mot Grønland samt legge til rette for videre virksomhet og utvikling i resten av planområdet. 


Aktuelle planformål vil kunne være blokkbebyggelse, lekeplass, offentlig eller privat tjenesteyting (moske), næringsbebyggelse og forretning, eller en kombinasjon av disse.


Plankonsulent er Stenseth Grimsrud arkitekter AS. Mer informasjon om planarbeidet finner du i kunngjøringsbrevet under, samt i planinitiativet og referat fra kommunens oppstartsmøte med forslagsstiller.


Innspill til planarbeidet rettes skriftlig til jon.rongen@sgarkitekter.no eller Stenseth Grimsrud arkitekter AS, Postboks 91, 1751 Halden innen 30.11.2021.
Spørsmål om planarbeidet kan stilles til Jon Rongen, Stenseth Grimsrud arkitekter AS på ovennevnte e-post eller på telefon 913 11 275.

 

Kunngjøringsbrev - Varsel om planarbeid - Detaljregulering for Sykehusgata (PDF, 157 kB)

Planinitiativ (PDF, 3 MB)

Sykehusgata - kartvedlegg (PDF, 5 MB)

Sykehusgata - vurdering av KU-plikt (PDF, 147 kB)

Referat fra oppstartsmøte 10.09.2021 (PDF, 329 kB)