Varsel om oppstart av regulering - Fjellås boligfelt ved Hovsveien 146

Varsel om oppstart av regulering - Fjellås boligfelt ved Hovsveien 146

På vegne av forslagsstiller Løve Eiendom AS varsles det om igangsetting av arbeid med detaljregulering for Fjellås boligfelt, et område ved Hovsveien 146 i Halden. 

Planen vil i hovedsak omfatte gnr/bnr 175/32, med tilliggende eksisterende bebyggelse på eiendommene 175/43, 59, 68 og 70.

Hensikten med planarbeidet er å tilrettelegge for etablering av  konsentrert småhusbebyggelse.

Plankonsulent er Halden Arkitektkontor AS. Mer informasjon om planarbeidet finner du i kunngjøringsbrevet under, samt i planinitiativet og referat fra kommunens oppstartsmøte med forslagsstiller.

Eventuelle innspill til det igangsatte planarbeidet sendes til Halden Arkitektkontor AS, Pb. 374, 1753 Halden innen 24. oktober 2021.
Eventuelle spørsmål rettes til Halden Arkitektkontor AS, tlf 69 17 53 85.

Kunngjøringsbrev 22.09.21 (PDF, 1020 kB)

Referat med vedlegg fra oppstartsmøte - Detaljregulering for Fjellås boligfelt (PDF, 597 kB)

Planinitiativ (PDF, 2 MB)