Varsel om utvidelse av planområde – Detaljregulering for Os gravlund

Varsel om utvidelse av planområde – Detaljregulering for Os gravlund

Halden kommune varslet oppstart av arbeid med detaljregulering for Os gravlund i desember 2019. Arbeidet har ligget noe i bero, men tas nå opp igjen. 

Det er ønskelig å innlemme også grøntområdet som grenser mot gravlunden i øst i planområdet, dvs. området som ligger mellom bebyggelsen i Axel Dahls terrasse, Fjellstua og Oskleiva.

Likeledes et begrenset område inn mot Syrenveien 3. Det varsles derfor herved om en utvidelse av planområdet, et tillegg på ca. 19 daa.

 

Utvidelse av planområdet gjøres bl.a. etter innspill fra Fylkesmannen i Oslo og Viken (nå statsforvalteren). Hensikten med utvidelsen er å sikre gravlundens buffersoner på en bedre måte, sikre biologisk mangfold (her er flere hule eiker), sikre snarveier i lokalmiljøet og få en riktigere avgrensning av grøntområdet enn i gjeldende regulering. I tillegg skal muligheten for å utvikle deler av området som minnelund vurderes.

 

Nærmere beskrivelse og tydeligere kart finner du i varslingsbrevet under. Frist for å komme med innspill til utvidelsen av planområdet er 27.09.21.

Under finner du også varslingsmaterialet for oppstart av planarbeidet i 2019.  Alle innspill som ble sendt inn den gangen vil bli vurdert i det videre arbeidet med utvikling av planen. Vi mottar også gjerne nye innspill til det resterende området/totale planarbeidet dersom du skulle ha det. Også her er fristen for å komme med innspill 27.09.21. 

Eventuelle spørsmål til planarbeidet kan rettes til Inger Helene Kjerkreit, inger.helene.kjerkreit@halden.kommune.no tlf. 470 222 57