Krisesenter

Krisesenter

Eva krisesenter dekker området Halden og Aremark. Det er et lavterskeltilbud for kvinner, menn og deres barn som har, eller har hatt, problemer relatert til vold og er i en krisesituasjon.

Alle som opplever trusler, seksuelle overgrep, tvangsekteskap, kjønnslemlestelse eller annen problematikk som gjør at de har behov for råd, hjelp og praktisk bistand kan søke hjelp hos oss.

Det er ikke et krav om at du skal bo på senteret for å få hjelp. Vi har veiledningssamtaler på senteret og på telefon, og kan bistå på forskjellige måter.

Eva krisesenter er lokalisert rett utenfor Halden sentrum, senteret er døgnbemannet og ansatte har taushetsplikt. Sentret tilbyr beskyttelse, sikkerhet, råd og veiledning til kvinner, menn og barn.

Døgnåpen vakttelefon:

Krisesenteret er et lavterskeltilbud, det betyr at ingen trenger henvisning for å få vår hjelp. Kvinner og menn, med eller uten barn, kan selv ta kontakt.

Tjenestetilbudet inneholder:

  • døgnåpen telefon, hverdager og helg
  • samtaletilbud, dagtid, kveldstid og helg
  • midlertidig botilbud med beskyttelse mot ytre trusler
  • bistand med reetablering

All bistand foregår etter "hjelp til selvhjelp-prinsippet". Dette betyr at du selv er aktøren i ditt liv og at vi kan bistå deg med råd og veiledning.

Senteret skal være et supplement til det offentlige hjelpeapparatet.

Årlig oppsøker mange personer senteret - noen for å bo, andre for samtaler. I tillegg kommer alle de som foretrekker telefonkontakt.

Oversikt over hjelpetilbud

Justis- og beredskapsdepartementet og Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress lanserer en ny nettportal med oversikt over hjelpetilbud til voldsutsatte.

Dinutvei.no er en veiviser for utsatte pårørende, utøvere og fagpersoner. Ikke alle vet hva slags hjelp de kan få, eller hvor hjelpen er. Derfor er det nå samlet en oversikt over dette på den nye portalen.

Hva slags hjelp?

Du bestemmer selv hva du trenger hjelp til under oppholdet på krisesenteret.

Ansatte på krisesenteret kan være din veiviser i hjelpeapparatet, kan bistå deg i å ta kontakt med advokat, NAV, politi, familievernkontor, barnevern, lege, psykolog eller andre aktuelle instanser. Ansatte ved krisesenteret har god kunnskap om hva det innebærer å leve med vold i nære relasjoner.

Barn på krisesenter

Eva krisesenter har et godt tilbud til barn. Kvinner/menn med barn vil bli tilbudt ett av våre familierom. Krisesenteret er tilrettelagt for barn med egne lekeplasser inne og ute.

På krisesenteret er det en ansatt med barnefaglig bakgrunn og barna møter trygge voksne som gir dem mye oppmerksomhet. Vi oppfordrer alle mødre/fedre som kommer hit til å forsøke å opprettholde hverdagslige rutiner for barna. Dette betyr blant annet at barna fortsetter i barnehage/skole som normalt, dersom dette er mulig.

Taushetsplikt

Alle ansatte ved krisesenter har taushetsplikt. Informasjon om din situasjon vil ikke gis videre, uten at du tillater dette. Krisesenteret har imidlertid meldeplikt til barnevernet, på lik linje med alle andre instanser.

Krisesenterets historie

Krisesenteret i Halden ble etablert i 1983 og er organisert som en stiftelse med et styre bestående av syv personer. Driften finansieres ved tilskudd fra kommunene Halden og Aremark, samt Staten. Det er seks ansatte ved senteret, en daglig leder i full stilling og fem deltidsansatte, tilsammen 4,5 årsverk. Ansatte ved Eva krisesenter driver også med opplysningsarbeid og holder foredrag for å bidra til holdningsskapende arbeid. Stiftelsen Eva krisesenter eier eiendommen som ble kjøpt i 1985.

Krisesentertilbud i Norge ble lovpålagt 01.01.10. Kommunen skal sørge for et krisesentertilbud som skal kunne benyttes av personer som utsettes for vold eller trusler om vold i nære relasjoner, og som har behov for støtte, rådgiving og et sted i trygghet som en midlertidig løsning.

Kommunen skal sørge for god kvalitet på tilbudet, og i Halden kommune er det enhetsleder for Koordinerende fellestjeneste som har ansvar for oppfølging av et slikt tilbud på oppdrag fra direktør Helse og mestring.