Folkehelse

Folkehelse

Hovedmålsettingen med folkehelsearbeid er å bidra til flere leveår med god helse i befolkningen og å redusere sosiale helseforskjeller.

Fysisk aktivitet er temaet for folkehelseprofilen 2021 ​

Folkehelseinstituttet publiserer folkehelseprofiler for alle landets 429 kommuner. De skal hjelpe lokale myndigheter til å skaffe seg en oversikt over folkehelsetilstanden i kommunen.

Folkehelseprofil 2021 for Halden kommune (PDF, 2 MB)

Folkehelserådgiveren har en sektorovergripende rolle.

Således er det flere lovverk som forplikter kommunen i forhold til forebyggende og helsefremmende arbeid. De viktigste lovene for kommunens folkehelsearbeid er folkehelseloven, plan og bygningsloven og lov om helsetjenester i kommunen som sier at helsetjenestene skal bidra i folkehelsearbeidet.

Hovedmålsettingen med folkehelsearbeid er å bidra til flere leveår med god helse i befolkningen og å redusere sosiale helseforskjeller.

Alle sektorer har ansvar for å bidra til en bedre folkehelse.

Eksempler på faktorer som påvirker dette er

  • utdanning
  • arbeid
  • bo- og nærmiljøer
  • ren luft
  • fravær av støy
  • gang- og sykkelstier
  • turstier og friluftsliv
  • fysisk aktivitet i skolen

Vi i Halden

I henhold til folkehelseloven er kommunens ansvar å fremme befolkningens helse, trivsel, gode sosiale og miljømessige forhold og bidra til å forebygge psykisk og somatisk sykdom, skade eller lidelse.

Kommunen skal bidra til utjevning av sosiale helseforskjeller og bidra til å beskytte befolkningen mot faktorer som kan ha negativ innvirkning på helsen. Loven pålegger at kommunen sørger for at medvirkning skjer blant annet gjennom råd, uttalelser, samarbeid og deltakelse i planlegging. Kommunen skal legge til rette for samarbeid med frivillig sektor.

Vi i Halden, kunnskapsgrunnlag for planlegging (PDF, 5 MB)

Halden kommune deltar i Velferdspiloten.

Utdrag fra bakgrunn og begrunnelse for piloten:

Fylkesplanen for Østfold legger opp til en forsterket innsats rundt de fire velferdspilarene bolig, arbeid, utdanning og helse. Mange av Østfolds folkehelseutfordringer må løses i partnerskap med regionale myndigheter og kommunene.

Avtalen har som mål at alle innbyggere får et helhetlig bolig- og tjenestetilbud i tråd med sine behov og at kommunene opplever at regionale myndigheter er samordnet i Østfold. 

Her kan du lese om Velferdspiloten (PDF, 2 MB)

Gun Kleve
folkehelsekoordinator
E-post
Mobil 932 43 233