SLT-koordinator

SLT-koordinator

SLT-koordinator samarbeider med, eller er i kontakt med, både kommunale og frivillige organisasjoner som jobber med barne- og ungdomsarbeid, i tillegg til tverrfaglig samarbeid på tvers i SLT-gruppene. Koordinatoren har også et tett samarbeid med politiet i Halden. 

SLT står for Samordning av lokale rus- og kriminalitetsforebyggende tiltak.

SLT-modellen skal samordne rus og kriminalitetsforebyggende tiltak for barn og unge. Målet er at kommunens barn og unge skal få riktig hjelp til riktig tid, av et hjelpeapparat som samarbeider godt på tvers av etater og faggrupper. Det er mange, både enkeltpersoner og offentlige instanser som bidrar i dette arbeid. Modellen skal sørge for å koordinere kunnskap og ressurser mellom politi og relevante kommunale enheter. Også næringsliv og frivillige organisasjoner hører med i dette nettverket.

SLT modellen er organisert på tre nivåer:

 1. SLT er forankret i en styringsgruppe. I Halden er dette politirådet. Styringsgruppen har ansvar for mål og prioriteringer for rus og kriminalitetsforebygging i sin kommune og innlemme dette i planverket.
 2. Neste nivå er koordineringsgruppen. Gruppen avdekker problemer og utfordringer og skal sette inn ressurser for målrettet innstas i tråd med rammene fra styringsgruppen.
 3. Det utførende nivået står for det direkte rus- og kriminalitetsforebyggende arbeidet. Gruppa har ansvar for å gjennomføre de tiltakene som koordineringsgruppa har bestemt.

Tiltak som er iverksatt gjennom politiråd/SLT

Utsett! er utviklet av KoRus- Øst, og er et tiltak rettet mot foreldre/foresatte med elever på henholdsvis 8., 9. og 10. trinn.

 • Tiltaket ble iverksatt skoleåret 2018/2019 ved Haldens ungdomsskoler.
 • Tiltaket har fokus på foreldrerollen og foreldresamarbeid i det rusforebyggende arbeidet.
 • Tiltaket skal være med på å bidra til utsatt alkoholdebut, hindre omfattende drikking og bruk av illegale midler.
 • Videre skal tiltaket forebygge uønskede og skadelige konsekvenser knyttet til ungdom og rusmiddelbruk.
 • Det er viktig å fremme betydningen av foreldrerollen og foreldresamarbeidet i det rusforebyggende arbeidet.
 • Utsett! har blitt satt inn som tiltak på bakgrunn av tall fra Ung Data som viser en økning av alkohol og cannabisbruk hos de unge i Halden.

Halden kommune fikk radikaliseringsmidler fra kompetansesenteret for kriminalitetsforebygging (KFK).

De ble brukt til følgende:

 • Valgfag sal og scene på Rødsberg u skole fikk være med på tiltaket Fargespill skoleåret 2017(2018)
 • SALTOs undervisningsopplegg for vg1 og vg2 på Halden vg skole
 • Nasjonal matdag på Halden vg skole
 • Fagdag med Marco Elsafada som foredragsholder
 • Sommerlønn til ungdomsprosjektet Kafe Møtestedet hos Kirkens bymisjon sommeren 2018
 • Radikaliseringskonferanse desember 2018

Planarbeid

 • Voldsplan for Halden kommune revideres. SLT koordinator leder arbeidsgruppen
 • SLT koordinator sitter i arbeidsgruppen til Oppvekstplanen
Lena Gunnborg Eriksen
Sosialkonsulent
E-post
Telefon 458 73 561
Mobil 458 73 561