Hva koster det å ha barn i barnehagen?

Viktig om søknader til barnehage og SFO

Fra 1. januar 2023 går Halden kommune over til et nytt søknadssystem for deg som skal søke om barnehageplass. Det nye systemet heter Visma flyt Foresattportal og det vil erstatte IST Barnehageportalen som vi har brukt til nå. Endringen skyldes at Halden kommune ønsker et mer helhetlig kommunikasjonssystem for alle brukere av tjenesten – både foresatte og kommunens administrasjon. Med Visma flyt Foresattportal vil dere som foresatte kunne benytte dere av samme kommunikasjonssystem gjennom hele utdanningsløpet, fra barnehage og ut grunnskolen. 

Dette må du gjøre:

 • Har plass i dag: Dere som allerede har barnehage- eller SFO-plass, trenger ikke å gjøre noe for å beholde plassen.
 • Står på venteliste: Dere som har barn på venteliste for barnehageplass, må søke på nytt for å beholde plassen på ventelisten. Søke på nytt krever sikker innlogging/ID-portal.
 • OBS! Ny barnehageportal åpner 1.desember 2022
  Klikk her for å søke på nytt fra 1.12

Ved spørsmål kontakt: Wenche Tysse-Hostad, telefon 976 71 911

Hva koster det å ha barn i barnehagen?

I kommunens gebyrliste finner du oversikt over hva det koster med forskjellig prosent plass i barnehagen.

Oversikt over barnehagetakstene

Det er elleve betalingsterminer i året. Det kreves ikke betaling for juli måned. Søskenmoderasjon ytes med 30 prosent for barn nr. 2 og 50 prosent fra barn nr. 3. Oppsigelsestiden er 2 måneder fra den 1. i måneden.

Her finner du en oversikt over alle barnehagene i Halden

Noen kan ha behov for å søke om redusert foreldrebetaling for barnehageplassen. Nedenfor finner du alt du trenger å vite om dette temaet.

Redusert barnehagebetaling

Dersom familien din har en lav inntekt kan du ha rett på redusert foreldrebetaling. Her finner du mer informasjon om hvem som kan søke og hvordan du skal gå frem for å fylle ut søknadsskjema riktig.

Søknadsfrist

Du kan søke gjennom hele året. Et vedtak vil gjelde fra måneden etter at du søkte og sendte inn dokumentasjon.

Du må søke på nytt hvert år

Vi anbefaler at du sender inn en søknad tidlig på våren etter at ny skattemelding er kommet slik at vi får behandlet søknaden din før sommerferien.

Om din inntekt har endret seg vesentlig og langvarig fra forrige skattemelding som følge av for eksempel langtidsledighet eller endringer i familiens sammensetting kan du søke om reduksjon i løpet av året.

Slik søker du

Les denne siden godt før du starter utfyllingen av søknadsskjema. 

I søknadsskjema skal du dokumentere de skattbare inntektene til de voksne i husstanden. Denne dokumentasjonen må du har klart digitalt før du starter utfyllingen av skjema.

Dersom du kun har dokumentene i papirform og ikke digitalt, kan de ansatte i Servicesenteret i Storgata 8 hjelpe deg med å skanne inn dokumentene så du får dem digitalt.

 • Dersom du har skattemelding som dokumenterer de skattbare inntektene, vil du kunne få svar på denne søknaden umiddelbart etter at søknaden er sendt inn.
 • Dersom du ikke har skattemelding må søknaden behandles før du får svar.

Logg inn med ID-porten og fyll ut alle feltene.

Søk om redusert foreldrebetaling

Dersom du har obligatoriske felter som ikke er fylt ut, får du ikke sendt inn skjema. Obligatoriske felter er merket med en stjerne (*) i søknadsskjema.

Hvem som kan få redusert foreldrebetaling

Se informasjon om satser for barnehagebetaling

Om familien din har en inntekt under den fastsatte grensen, og barnet ditt har en 100% barnehageplass, kan du søke om redusert pris. Dette betyr at alle familier med en inntekt per 1.august 2022 på mindre enn kr 598 825, vil har rett til redusert foreldrebetaling. Dersom barnet har en mindre plasstype, kan du uansett søke dersom barnehageplassen koster mer enn 6 prosent av familiens brutto inntekt (inntekt før skatt).

Hvem som har rett på 20 timers gratis oppholdstid i barnehagen

Hvis barnet ditt er 2 år eller eldre, kan du også ha rett til 20 timers gratis oppholdstid i barnehagen dersom familiens inntekt er under 598 825 kroner. 

Hvem sin inntekt skal regnes med?

Er du gift eller samboer, må du legge ved dokumentasjon som viser skattepliktig inntekt for både deg og samboer eller ektefelle, altså hele husholdningen. 

Med husholdning menes ektefeller, registrerte partnere, samboere eller eneforsørgere. 

Du må også regne med inntekt for samboer du ikke har felles barn med, dersom du har vært samboer i minst 12 av de 18 siste måneder.

Foreldrebetalingen beregnes ut ifra samlede skattepliktige inntekter i husholdningen der barnet er folkeregistrert.

Det er husholdningens samlede skattepliktige inntekter som er grunnlaget for utregning av redusert foreldrebetaling.  Du blir derfor bedt om å legge ved dokumentasjon i søknadsskjema som viser alle skattepliktige inntekter i husholdningen, og i tillegg fylle ut samlede skattepliktige inntekter i skjema. Det betyr at du må legge sammen (summere) alle skattepliktige inntekter du har hver måned.

Hva betyr skattepliktige inntekter?

Noen inntekter er skattepliktige, mens andre inntekter er skattefrie. Du skal bare dokumentere og skrive inn skattepliktige inntekter.

Her er noen eksempler på skattepliktige inntekter som skal regnes med

 • lønnsinntekter
 • renteinntekter
 • aksjeutbytte
 • gevinst ved salg av eiendom og løsøre
 • leieinntekter
 • bruksrettigheter i kapital
 • vederlagsfri bruk av andres eiendeler
 • introduksjonsstønad
 • overgangsstønad
 • arbeidsavklaringspenger (AAP)

Her er du noen eksempler på skattefrie inntekter som ikke regnes som inntekt

Skattefrie inntekter skal du ikke ta med når du beregner inntekten din og heller ikke dokumentere.

 • økonomisk sosialhjelp / støtte til livsopphold
 • barnebidrag
 • kontantstøtte
 • barnetrygd
 • lån fra Lånekassa

Hvordan du skal regne ut samlede skattepliktige inntekter

For å regne ut samlede skattepliktige inntekter må du legge sammen (summere) alle skattepliktige inntekter de voksne i husholdningen har. Hva som regnes som skattepliktige inntekter finner du under overskriften "Hva betyr "skattepliktige inntekter?".

 • Eksempel 1:

Du har en lønnsinntekt på kr 20.000,- før skatt hver måned.  Du har en hybel som du leier ut, hvor inntekten er kr 5.000,- pr. mnd.

Total skattepliktig inntekt hver måned: kr 20.000,- + kr 5.000,- = kr 25.000,- .

 • Eksempel 2:

Du har introduksjonsstønad på kr 25.000,- før skatt hver måned. Du har barnetrygd på kr 1.054 i måneden.

Total skattepliktig inntekt hver måned: kr 25.000,- + kr 0,- = kr 25.000,- fordi barnetrygd er skattefri inntekt og dermed ikke skal regnes med.

 • Eksempel 3:

Du har økonomisk sosialhjelp på kr 15.000,- hver måned. Du får også kontantstøtte på kr 7.000,- hver måned og barnebidrag på kr 2.000,- hver måned.
Total skattepliktig inntekt hver måned: kr 0,- + kr 0,- + kr 0,- = kr 0,- fordi både økonomisk sosialhjelp, kontantstøtte og barnebidrag er skattefrie inntekter.

 • Eksempel 4:

Du har en lønnsinntekt på kr 10.000,- før skatt hver måned. Du er samboer og det har du vært 1,5 år. Samboeren er ikke far eller mor til barnet. Samboeren har en lønnsinntekt på kr 30.000,- hver måned.
Total skattepliktig inntekt hver måned: kr 10.000,- + kr 30.000,- = 40.000,- fordi det er den totale skattepliktige inntekten for hele husholdningen som skal regnes med. Dette gjelder selv om selv om samboeren ikke er far eller mor til barnet- Dette gjelder om dere har vært samboere minst 12 måneder i de siste 18 månedene.

Hva som regnes som dokumentasjon på skattepliktige inntekter

 • Når du søker redusert betaling må du laste opp dokumentasjon i søknadsskjema som viser skattepliktige inntekter til alle de voksne i husstanden. 
 • Det er først og fremst skattemelding du skal legge inn som dokumentasjon på inntekt. Men ikke alle har skattemelding av forskjellige årsaker.
 • Noen ganger har inntekten endret seg i løpet av året. Da vil skattemeldingen ikke vise riktige inntekter og du må benytte annen dokumentasjon for å bekrefte inntektene til husholdningen.
 • I søknadsskjema skal du krysse av hva som gjelder for deg.

Jeg har skattemelding

Du må legge ved siste års skattemelding (selvangivelse). Er du gift eller samboer, må du legge ved skattemelding for både deg og samboer eller ektefelle, altså hele husholdningen.

Informasjon om Skattemelding finner du på Skatteetatens nettsider.

Jeg har ikke skattemelding

Har du/dere ikke mottatt skattemelding grunnet kort botid i landet eller lignende? Da skal du laste opp annen dokumentasjon på inntekter.

Eksempler på dokumentasjon som viser skattbare inntekter, er

 • arbeidskontrakt
 • lønnsslipper
 • vedtak fra NAV

Dokumentasjon på eventuell endring av inntekt

Om din inntekt har endret seg vesentlig og langvarig fra forrige skattemelding som følge av for eksempel langtidsledighet eller endringer i familiens sammensetting, da kan du søke om reduksjon i løpet av året.

Eksempler på slik dokumentasjon, er

 • arbeidskontrakt
 • lønnslipper
 • vedtak fra NAV

Her kan du logge inn og se dine kommunale fakturaer

Wenche Merete Tysse-Hostad
Barnehagemyndighet
E-post