Fristen for å søke barnehageplass er 1.mars

1.mars er siste frist for å levere søknad til hovedopptaket for barnehageplass.
Vær obs på at du må fylle ut en ny søknad om du allerede har levert og ønsker å gjøre endringer. Det er den siste søknaden som blir gjeldende. Søk barnehageplass

Kunngjøringer og høringer

Høring av søknad om endring av tillatelse for Rokke avfallsanlegg og deponi

Statsforvalteren i Oslo og Viken har den 02.09.2022 mottatt søknad fra COWI AS på vegne av Halden kommune om endring av tillatelsen til Rokke avfallsanlegg i Halden kommune.

Søknaden gjelder en økning av mengde farlig avfall som tillates deponert. I samsvar med forurensningsforskriften § 36-7, sender vi søknaden på høring til de berørte offentlige organer og myndigheter, organisasjoner som ivaretar allmenne interesser som vedtaket angår, samt andre som kan bli særlig berørt.

Dette for at saken skal bli tilstrekkelig belyst før Statsforvalteren fatter vedtak i saken.

Statsforvalteren i Oslo og Viken
klima- og miljøvernavdelingen