Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på

Mer om sentrumsplan

Karine Engebretsen Endret:13.06.2018 13:45

Oppdaterte papirer fra formannskapets behandling 7. mars 2017

 

Dokument 1 - Høring planbeskrivelse etter endring side 47.pdf
Dokument 3 - Forslag til bestemmelser oppdatert etter formannskapets behandling 7 mars 2017.pdf
Dokument 4 - Konsekvensutredning Sentrumsplan 2017 - 2029 rettet etter formannskapets behandling.pdf
Plankart_07032017 rettet etter formannskapets møte 7 mars 2017 (1).pdf
Plankart_07032017 rettet etter formannskapets møte 7 mars 2017.pdf

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Formannskapets vedtak 27 oktober 2016.pdf

Dokument 1 - Høring planbeskrivelse.pdf

 Dokument 2 - Verneverdige bygningsmiljøer.pdf

Dokument 3 - Forslag til bestemmelser etter formannskapets behandling 27 oktober 2016.pdf

Dokument 4 - Konsekvensutredning Sentrumsplan 2017 - 2029.pdf

Dokument 5 - ROS analyse Sentrumsplan 2017 - 2029.pdf

 

Dokument 6 - Kartvedleggene.pdf

6,1 - plankart_29112016.pdf

6,2 - Vernekart_19122016.pdf
6.3 - Utnyttingsgrad (BYA)130117.pdf

6,4 - Bygghøyder07012015.pdf

6,5 - Grønnstruktur_171114.pdf

6,6 - vegsystem.pdf

6,7 - utbyggingsområder_131114.pdf

6,8 - Hensynssoner.pdf

6,9 - Lek_akt_210115.pdf

6,10 - Flomsonekart.pdf

6,11 - Støysonekart.pdf

6,12 - Båndleggingskart_jernbane.pdf 

Dokument 7 - Innspill sentrumsplanen.pdf

Dokument 8 - Tilleggsutredning etter formannskapets vedtak 31. mars 2016.pdf 

NIKU Oppdragsrapport Halden sentrum_Nordsiden utviklingspotensiale.pdf

Rådmannens vurdering etter 2. gangs høring 2017.pdf

 Rådmannens saksfremlegg på behandling av 2 gangs høring.pdf

Høring sentrumsplan 2 gang Off etater innspill.pdf

Høring sentrumsplan 2 gang private innspill avd 1.pdf

Høring sentrumsplan 2 gang private innspill avd 2.pdf

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tidligere behandlinger


Formannskapet har, som planutvalg for behandlingen av kommunedelplan «Sentrumsplan for Halden 2015 – 2027», i møte den 29. januar 2015, sak 5/2015, med hjemmel i Plan- og bygningsloven 2008 §11 - 14, vedtatt å sende forslag til «Sentrumsplan for Halden 2015 – 2027» på høring, og å legge forslaget ut til offentlig ettersyn i perioden 6. februar til 22. mars 2015
Protokollutskrift av vedtaket følger vedlagt.
Forslaget omfatter plankart, vernevurdering bebyggelse /område, planbestemmelser og planbeskrivelse med vedlegg (konsekvensutredning av enkeltområder, risiko- og sårbarhetsanalyse og verneverdige bygningsmiljøer, kartvedlegg).
Plandokumentene kan ses i servicesenteret, Storgt. 8, 1771 Halden
Dokumentene vil også ligge til gjennomsyn på Halden Bibliotek og i Storgata 16 (byLab).
 
Kommunen vil invitere til åpne møter om planen i løpet av februar måned 2015 i byLab (tidligere Bokhandler Andersen) i Storgata 16. Møtene vil bli annonsert på kommunens hjemmeside og i Halden Arbeiderblad.
 
Åpningstider i februar er mandag – fredag kl. 11.00 – 16.00.
 
Uttalelser sendes Halden kommune, postboks 150, 1751 Halden eller som e-post til
postmottak@halden.kommune.no innen 22. mars 2015.
 
Spørsmål ang plan kan stilles til spesialrådgiver Espen Sørås, tlf 9324 3241 eller epost espen.soras@halden.kommune.no.
 
Vedlegg:
Saksprotokoll i Formannskapet - 29.01.2015
 
Behandling:
Anne-Kari Holm (SP) fremmet rådmannens innstilling.
Ved votering ble forslaget fra Holm enstemmig vedtatt.
 
Vibeke Julsrud (MDG) ba om protokolltilførsel:
Høringsinnspill behandles av styringsgruppa.
 
Vedtak:
Forslag til «Sentrumsplan for Halden 2015 – 2027», bestående av beskrivelse datert 21.01.2015, plankart datert 21.01.2015, planbestemmelser datert 21.01.2015 med vedlegg, vedtas. Planen legges ut til offentlig ettersyn og sendes ut på høring med frist på 6. uker.
 
Vedtaket hjemles i Plan- og bygningsloven § 11-14.
 
Protokolltilførsel fra Vibeke Julsrud (MDG):
Høringsinnspill behandles av styringsgruppa.
 
 Høring Bestemmelser.pdf
Høring konsekvensutredning Sentrumsplan 2015 - 2027.pdf

Høring planbeskrivelse.pdf

Høring versjon Verneverdige bygningsmiljøer.pdf
ROS analyse Sentrumsplan 2015 - 2027 (2).pdf

BYA kart_300115.pdf

Bygghøyder07012015.pdf

Flomsonekart.pdf

Grønnstruktur_171114.pdf

Lek_akt_210115.pdf

plankart_210115.pdf

Støysonekart.pdf

utbyggingsområder_131114.pdf

vegsystem.pdf

Vernekart_210115.pdf

I medhold av Plan- og bygningsloven § 11-12 varsler Halden kommune oppstart av kommunedelplan for Halden sentrum 2013 – 2025.

 

Planprogram
I medhold av i Plan- og bygningsloven 2008, §11-13 og §4-1 legges " Halden kommune -
Sentrumsplan Halden 2013 - 2025, planprogram" ut til offentlig ettersyn, i henhold til vedtak i Formannskapet i møte den 21.07,2012.
 
Planprogrammet som redegjør for formålet med planarbeidet, planprosessen og opplegget for medvirkning, er kunngjort i Halden Arbeiderblad den 2.6.2012 og utlagt til ettersyn på
følgende adresser, hvor kopi av programmet også kan fås ved henvendelse:
•Servicesenteret, Storgata 8, 1771, Halden
•Halden bibliotek, Tordenskioldsgate 1, 1776, Halden
 
Høringsperiode og frister
Planprogrammet vil ligge ute til offentlig ettersyn i perioden 2.7.2012 til 15.8.2012
Frist for å fremme uttalelser eller innspill er satt til 6 uker
fra denne kunngjøring: mandag 2.7.2012.
 
Uttalelser til planprogrammet og innspill til Sentrumsplan Halden 2013 - 2025, sendes skriftlig til:
•Halden kommune, postboks 150, 1751 Halden - eller
•postmottak@halden.kommune.no

Henvendelser angående planprogram kan gjøres til Espen Sørås, Halden kommune. Tlf 69 17 47 64/ 9324 3241 eller espen.soras@halden.kommune.no

 
 
 

 Kontakt

 

 Tjenestetilbud

 

 Skjema

 

Opprettet: 31.03.2017 12:04

Halden kommune - Postboks 150, 1751 Halden - Storgata 8, 1771 Halden - Telefon 69 17 45 00 - Telefax 69 18 00 58
Org. nr.: 959159092  Ansvarlig redaktør: Karine Engebretsen -
postmottak@halden.kommune.no

Vihar