Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på

Helse og omsorgsplan

Lisa Gustavsen Endret:13.06.2018 13:13 Emneord (los) Helse og omsorg, Planer
Denne planen legger rammen for arbeidet innen helse- og omsorgssektoren i Halden kommune for perioden 2010 - 2015.
 
D7731705Ajsalutt_2.jpg
Planen skal ivareta flere formål. På et overordnet nivå skal den være retningsgivende for all aktivitet i kommunalavdelingen, bidra til å fastsette og sikre tiltak innefor vedtatte økonomiske rammer, samt være med på å sikre kvalitet og sette klare mål for virksomheten.
 
 
Målene skal munne ut i konkrete tiltak med målbare effekter.
  • For ledere skal planen være et ledelses og planleggingsverktøy som understøtter både daglige og mer langsiktige strategiske valg.
  • For ansatte skal planen gi klare holdepunkter når det gjelder tjenesteutøvelsen.
  • For brukerne skal planen sikre et godt tjenestetilbud preget av kontinuitet, kvalitet, god ressursutnyttelse, tilgjengelighet og en rettferdig fordeling.
  • Sist, men ikke minst, fyller en slik plan også et demokratisk behov idet den gir befolkningen klare signaler om hvilket tjenestetilbud den kan forvente og etablerer en klar standard som Halden kommune kan måles opp mot for å se om disse forventningene møtes.

 Visjon for helse- og omsorgssektoren og Halden kommune

Visjonen for helse- og omsorgstjenesten er å gi et helhetlig og samordnet tilbud til mennesker som har
rett til og behov for bistand. Tjenestene skal i størst mulig grad være rettet mot forebyggende og
helsefremmende tiltak og skal kjennetegnes av sikkerhet, kontinuitet, god ressursutnyttelse,
tilgjengelighet og rettferdig fordeling. Tjenestene skal være virkningsfulle, involvere brukerne og gi
dem innflytelse.
 
I Halden skal forholdene i lokalsamfunnet være slik at den enkelte kan leve og bo selvstendig, holde seg frisk og unngå skade. Barn og unge skal sikres et trygt og godt oppvekstmiljø.
Den enkelte innbygger skal ha en aktiv og meningsfull tilværelse og kunne bidra til fellesskapets beste
ved deltakelse, likestilling og brukermedvirkning.
 
Et bærende prinsipp i organiseringen av arbeidet i helse- og omsorgssektoren er Omsorgstrappen, som innebærer at tjenestetilbudet er bygget opp fra et laveste nivå for innsats, der for eksempel forebyggende tjenester som dagtilbud og støttetjenester inngår, til et høyeste nivå med institusjonsplasser.
 
Halden kommune bygger med planen videre på den forebyggende og helsefremmende strategien som
har ligget til bunn for arbeidet i sektoren i de senere år. Dette innebærer blant annet at det tas høyde for
den demografiske utviklingen, nye brukergrupper som kommer til og samfunnsutviklingen generelt.
Formålet med en slik forebyggende satsning er å demme opp for en sterk behovsvekst og gjøre oss
bedre i stand til å møte de endringer i omsorgstjenestene vi vet kommer.
Samlet vil innsatsen på det forebyggende område gi økt livskvalitet for den enkelte og samfunnsøkonomisk gevinst.
 
Visjonen om det forebyggende er helt på linje med nasjonale føringer og signaler jfr. for eksempel St.meld.nr.25
Mestring, muligheter og mening: Framtidas omsorgsutfordringer og Omsorgsplan 2015. I St. melding
nr.47 (2008-2009) Rett behandling – på rett sted – til rett tid (Samhandlingsreformen) tillegges også
det forebyggende aspektet særlig vekt.
Opprettet: 21.01.2011 14:00

Halden kommune - Postboks 150, 1751 Halden - Storgata 8, 1771 Halden - Telefon 69 17 45 00 - Telefax 69 18 00 58
Org. nr.: 959159092  Ansvarlig redaktør: Karine Engebretsen -
postmottak@halden.kommune.no

Vihar