Fra:                                              Espen Bentsen Sørås

Sendt:                                        fredag 23. oktober 2020 14:52

Til:                                               oh@oholt.no; Gunn Mona Ekornes; Helge Bergseth Bangsmoen; Håvard Tafjord; Ragnhild Løchen

Kopi:                                           fredhholm@gmail.com; Linn Elisabeth Rokke Andersen; jens.bakke@idd.no; Roar Vevelstad; Ulf André Ellingsen; Anne-Kari Holm; Linn Laupsa; Bernt-Henrik Hansen; Anneli Nesbakken; Kristine Helga Walbom Schneede; Alf Morten Høvik; Randi Sommerseth; Victor Borge Svendsen; Inger Helene Kjerkreit; Per Kristian Dahl; Christian Rustadbakken; Espen Waleur

Emne:                                        Innkalling til styringsgruppa 28. oktober 2020 kl 17

Vedlegg:                                   Referat 18 oktober 2020.docx; Kjærlighetsstien - justert jf eiendomsgrenser.pdf; Busterudkleiva justert jf vedtak 14.10.2020.pdf; Øbergveien ikke behandlet.pdf; Høringsuttalelser.odt; Fremtidig spredt boligbebyggelse - med LNF-R.pdf

 

 Det innkalles med dette til møte

i

styringsgruppa for kommuneplanens arealdel

 

28. oktober 2020 kl. 16.30 – 21.00

 

Sted: Rådhuset, formannskapssalen

 

Møtet er innkalt i tråd med de tilbakemeldinger som er gitt fra utvalgets medlemmer på at møtet kan holdes i rådhuset. Administrasjonen vil bli kalt opp på teams evt være til stede i salen, slik at disse kan delta på spørsmål og utdype sakene.

 

 

Saksliste

 

Sak 103/2020       Godkjenne innkalling

 

Sak 104/2020       Godkjenne referat fra 14. oktober

 

Sak 105/2020       LNF-dokumentet sluttbehandles

 

Sak 106/2020       Hensynsoner. Dokumentet behandles helhetlig.

Spesielt diskuteres hensynsoner friluftsliv og naturmangfold, samt avgrensing av områder for områdereguleringer (jfr. Planstrategien) Styringsgruppen må behandle Øbergveien, da det ikke ble omtalt under gjennomgangen av kulturområder.

 

                                              

 

Sak 107/2020     Reguleringsplaners rekkefølge i forhold til kommuneplanen

                               Oppdatert dokument er noe forsinket pga ferieavvikling. Dette sendes ut mandag.

 

 

Sak 108/2020     Tilbakemeldinger på styringsgruppas behandling av områder som tas ut av planen.

                               Liste og tilbakemeldinger sendt ut tidligere.

 

Kommuneadvokatens vurderinger ligger vedlagt. For områder som ikke er omtalt er det ikke vurdert at tilbakemeldinger har juridiske forhold som må tas hensyn til ut over PBl. Områdene OP 1 og BA1 vil vi komme tilbake til.

 

Sak 109/2020     Oppsummering av KU-områder

                               Administrasjonen vil gjennomgå KU-dokumentet og se på gjenstående områder som skal vurderes.

                                               Endring Rokke

                                               Norske skog

                                               Svalerødkilen

                                              

Sak 110/2020     Nye innspill – næring

                               I forbindelse med samfunnsplanens arealføringer der tilrettelegging for næringslivet er gitt høy prioritet vil administrasjonen diskutere nye innspill.

                               Utvidelse av næringsområde ved Tollstasjonen

                               Avgrensning av regionalt næringsområde mellom ny og gammel E6

                               Terminal NSB

                              

Sak 111/2020     Gjenstående arbeider

                                Se vedlegg og tempoplan

 

 

Neste møte med styringsgruppa er 4. november 2020 kl 16.30 vil Uddevalla kommune orientere om pågående arbeid med konseptet skagerakbanen.

 

 

På vegne av Øivind Holt/s

 

 

Espen Sørås

Spesialrådgiver

Avdeling for samfunnsutvikling

Halden kommune

 

Espen.Soras@halden.kommune.no

Tlf. (+47) 93 24 32 41