Foreløpig årsresultat - regnskap Halden kommune

Foreløpig årsresultat - regnskap Halden kommune

På tross av at 2020 har vært et meget krevende år kan kommunedirektøren for syvende år på rad legge frem et positivt årsresultat for Halden kommune.

Det foreløpige driftsresultatet for 2020 viser et regnskapsmessig mindreforbruk på 269.937 kroner. Dette er etter budsjettert avsetning til disposisjonsfond på 35 mkr. Netto driftsresultat utgjør 1,8 % av driftsinntektene.

Årsresultatet ser bedre ut totalt sett enn det tidligere rapporteringer har vist. Dette skyldes ikke vesentlige endringer i driftsnivå eller tjenester, men lavere utgifter knyttet til lønnsoppgjør, pensjon og arbeidsgiveravgift.

- Driftsåret har vært et veldig spesielt år hvor først pandemiutbruddet og deretter selve pandemiforløpet tidvis har krevd stort fokus og mye ressurser. Likevel har kommunen levert tjenester til innbyggerne på lik linje med tidligere år. Unntaket har vært der smittevernstiltakene har krevd at den kommunale aktiviteten har måttet stenge ned eller i større eller mindre grad blitt redusert, sier kommunedirektør Roar Vevelstad.

Foruten at pandemien har vært utfordrende i forhold til tiltak og bruk av ressurser har det også knyttet seg stor usikkerhet til de økonomiske konsekvensene nedstengingen og smittevernstiltakene har medført. Regjeringen har hele tiden lovet kommunene å stille opp å dekke kostnadene pandemien fører med seg – på nasjonalt nivå, mens usikkerheten først og fremst har vært rettet mot om tilskuddsmidlene og beregningene som er gjort faktisk treffer på kommunenivå. Halden kommunes «koronakostnader» er beregnet å utgjøre om lag 50,5 mkr, mens samlet finansiering utgjør om lag 45 mkr.

- Med fasit i hånd kan vi dermed konkludere med at de samlede pandemikostnadene for Halden kommune overstiger de tilskuddsmidler og beregnede kostnadsreduksjoner regjeringen har lagt til grunn som finansiering med om lag 5 mkr. Differansen er med det mindre enn fryktet gjennom 2020, slår kommunedirektøren fast.

Økonomisk balanse og økt økonomisk handlefrihet har vært et viktig fokusområde for Halden kommune de siste årene. For ikke mange dagene siden presenterte regjeringen perspektivmeldingen for 2021. Dette er en melding der vi blir presentert for utfordringer i norsk økonomi de neste førti årene, og regjeringens strategier for å løse dem. Blant utfordringene vi vil møte de neste tiårene ser vi at det vil stå færre yrkesaktive bak hver pensjonist, statens utgifter vil gå opp uten at inntektene øker like mye, samtidig som det grønne skiftet skal gjennomføres. I klartekst betyr dette at det vil bli mindre og mindre penger til kommunene, og at dette må møtes med effektivisering, digitalisering, innovasjon og helt nye måter å yte kommunale offentlige tjenester på.

- Det blir en spennende periode vi går inn i, men samtidig også svært krevende. Derfor er det også godt å konstatere at driftsåret 2020 ikke bød på driftsunderskudd og at vi dermed kunne sette av 35 mkr til disposisjonsfond som planlagt. Pengene vi har på disposisjonsfond vil være helt avgjørende for at vi skal kunne klare den omstillingen vi blir stilt ovenfor i årene som kommer, sier Vevelstad.