Forslag til økonomiplan

Forslag til økonomiplan

Kommunedirektøren la torsdag fram sitt forslag til økonomiplan for perioden 2022-2025. Her kan du lese forslaget som nå skal behandles politisk. 

Se forslag til økonomiplan her - webutgave

Se forslag til økonomiplan her - pdf (PDF, 3 MB)

Se kommunedirektørens presentasjon på Kommune-TV

Kommunedirektørens forord

Det er ikke mer enn om lag 4 måneder siden kommunestyret vedtok gjeldende økonomiplan for perioden 2021 – 2024. Årsaken til at det denne gang blir såpass kort tid mellom økonomiplanprosessene er at  tidspunkt for økonomiplanen i fjor ble forskjøvet på grunn av pandemiutbruddet, slik at den ble sammenfallende med budsjettprosessen på høsten. 

Denne økonomiplanen som her fremlegges skiller seg ikke vesentlig fra den som ble vedtatt i desember i fjor. Likevel lever vi i en verden som er i stadig endring, og vi ser behovet av å gjøre enkelte mindre justeringer i økonomiplanrammene for delvis å dekke uforutsette kostnadsøkninger, samt en prioritering av forebyggende arbeid. Satsingsområder, prioriteringer og målsettinger for øvrig vil være gjenkjennelig og bygger som tidligere på målene i samfunnsplanen og føringene i perspektivmeldingen.

Økonomiplanforslaget 2021 - 2025 følger som nevnt opp tidligere planer hvor hovedfokuset er å bygge en robust økonomi med et samlet driftsfond på 8 % av driftsinntektene, samtidig som vi jobber for å finne nye måter å levere tjenestene på slik at vi kan møte morgendagens utfordringer på en god måte. 

I begynnelsen av mars måned la regjeringen fram perspektivmeldingen 2021. Perspektivmeldingen drøfter viktige utfordringer for norsk økonomi, for offentlig finansiering og for videreføringen av de norske velferdsordningene i et langsiktig perspektiv. 
Hovedbudskapet i denne meldingen er 

 “En ny virkelighet krever langsiktighet og bevisste prioriteringer”

og det er nettopp dette fokuset, langsiktighet og bevisste prioriteringer, som går som en rød tråd gjennom denne økonomiplanen. 
Målene i samfunnsplanen korrelerer sterkt med de strategiene perspektivmeldingen peker på for bærekraftige offentlige finanser, hvor blant annet økt sysselsetting, samt omstilling og innovasjon i offentlig sektor, skal være med å sikre bærekraften i det norske velferdssamfunnet.

FN`s bærekraftsmål legges til grunn for alt utviklingsarbeid og planarbeid som skjer i kommunen, og i økonomiplanarbeidet ligger bærekraftsmålene som en del av rammeverket og korrelasjonen mellom samfunnsplan og perspektivmelding. 

Kommunedirektør Roar Vevelstad Stein Johnsen / Halden kommune  For å nå de overordnede målene og føringene i samfunnsplanen, perspektivmeldingen og bærekraftsmålene skal vi i Halden kommune jobbe målrettet med de største og viktigste utfordringene som skal bringe oss et steg nærmere målene, og dermed også nærmere framtidens måte å drive en kommune på.  

Dette arbeidet er tverrsektorielt hvor vi ser kommunen under ett og innbyggerne står i fokus. 

Forventningene til offentlige tjenester er fortsatt høye og vil helt sikkert øke i tiden som kommer. Det ligger implisitt i generasjonenes ulikheter i holdninger og kultur. Gapet mellom innbyggernes forventninger og kommunens forutsetninger for å kunne levere vil dermed øke, og dialog og medvirkning med innbyggere i tjenesteutviklingen fremover vil derfor bli helt essensielt å lykkes med. 

Vi har et stort og kompetent lag med ledere og medarbeidere som skal føre oss i riktig retning i årene som kommer. Ved å være uredde, kreative og villige til å prøve ut helt nye løsninger, kommer vi til å lykkes med den store omstillingen som ligger foran oss.

Jeg er helt sikker på at vi kommer til å lykkes - vi har gode forutsetninger for akkurat det

Roar Vevelstad
Kommunedirektør