Frivillige organisasjoner kan søke om å få dekket byggesaksgebyr

Frivillige organisasjoner kan søke om å få dekket byggesaksgebyr

Frivillige lag og foreninger kan nå søke om å få ettergitt byggesaksgebyr som er betalt for byggesaksbehandling av tiltak som skal bedre allmennhetens tilgang til natur- og friluftsområder og kulturminner/-miljøer.

Det er satt av kr. 100 000,- som kan benyttes til å ettergi betalte gebyrer for byggesaksbehandling for tiltak som bedrer allmennhetens tilgang til natur- og friluftsområder og kulturminner/-miljøer. Frivillige lag og organisasjoner kan søke innen 15. oktober 2022.

Lag og foreninger kan søke om dekning av byggesaksgebyr som er ilagt i forbindelse med behandling av byggesøknader fra 1.1.2021 og fram til i dag.

Følgende kriterier gjelder for å kunne bli tildelt tilskudd:

  • Tilskuddsordningen gjelder byggetiltak som fører til bedre tilgang til natur- og friluftsområder og kulturminner/kulturmiljøer for allmennheten. Dette inkludert tiltak som innebærer tilrettelegging for folk med nedsatt funksjonsevne til slike områder. Ordningen omfatter ikke idrettsanlegg.
  • Tilskuddsordninger gjelder ideelle og frivillige organisasjoner som turistforeningen, tur- og idrettslag, naturvernorganisasjoner, historielag, Fortidsminneforeningen og lignende som representerer ulike allmenne interesser.
  • Det kan ikke innvilges tilskudd til tiltak dersom det allerede er mottatt tilskudd fra andre som helt eller delvis dekker byggesaksgebyret.

Søknadsfristen er 15. oktober 2022 for tiltak som har vært byggesaksbehandlet fra 1.1.2021 og fram til dags dato.

Tilskuddet skal dekke byggesaksgebyrer for tiltak der det er gitt byggetillatelse. Det kan gis støtte på inntil 100% av utskrevet byggesaksgebyr. Ved prioritering av søknader skal tiltak/anlegg som er rettet mot et stort antall brukere, samt barn og unge prioriteres.

Krav til innholdet i søknaden og nærmere informasjon finnes i vedtekter for tilskuddsordningen.

Kriterier for fritak og redusert byggesaksgebyr for frivillige organisasjoner (PDF, 137 kB)

Administrasjonen vil utarbeide forslag til tildeling til de ulike søkerne, og saken vil bli lagt fram for Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk, klima og miljø for behandling før jul. Søkere vil ha klagerett på vedtak om tildeling.

Fra 1.1.2023 vil ordningen bli innarbeidet i det faste gebyrregulativet. Det vil si at man kan søke om fritak og redusert byggesaksgebyr samtidig med behandling av byggesøknaden. De samme kriteriene som nevnt over vil gjelder for ordningen.