Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på

Informasjonsbrev II

Karine Engebretsen Endret:20.11.2015 10:27
​Til alle fast ansatte i Halden kommune

Det vises til informasjon av 16.02.15 vedr. helhetlig styring – gjennomføring av medarbeiderundersøkelse der vi informerte om at det i første halvdel av mars vil bli gjennomført en medarbeiderundersøkelse.
 
Mandag 2.mars åpner vi spørreundersøkelsen for alle fast ansatte der vi ber dere om å vurdere ulike sider ved egen arbeidssituasjon. Hensikten med undersøkelsen er å kartlegge medarbeidertilfredshet både ved den enkelte arbeidsplass og for kommunen som helhet. Gjennom denne kartleggingen ønsker vi å få informasjon om i hvor stor grad dere er tilfreds på ulike områder. Denne informasjonen er et viktig grunnlag for at vi i fellesskap skal kunne videreutvikle gode kommunale tjenester og gode arbeidsforhold.
De svarene du gir blir behandlet anonymt. Det er ingen som vil få vite hva akkurat du har svart. Du skal kun sette kryss på det svaralternativet du mener er mest dekkende for din vurdering. Dersom du ønsker det, kan du skrive egne kommentarer i tillegg. Kommentarene må ikke være utformet slik at du kan gjenkjennes.

Vær oppmerksom på at det er 6 svaralternativ samt mulighet for å krysse av for ”vet ikke”.
Det er viktig at du setter kun ett kryss for hvert av spørsmålene.

Etter at undersøkelsen er gjennomført, vil resultatet bli presentert for ansatte på hver arbeidsplass. Videre vil det bli en oppfølging på arbeidsplassen der resultatet drøftes og der en blir enige om forbedringstiltak som skal prioriteres.

Vi ber om at alle fast ansatte uansett stillingsstørrelse besvarer spørreundersøkelsen. Det tar ikke lang tid, og det er viktig at alle bidrar med sin mening!

For at flest mulig skal kunne svare på undersøkelsen, vil det bli utarbeidet en brukerveiledning. Passord og brukerveiledning sendes ut i månedsskiftet februar/mars.
 
Dersom det ikke skulle være tilgang til datamaskin på arbeidsplassen eller at du av andre årsaker ikke kan besvare undersøkelsen på arbeidsplassen, er det mulig å besvare undersøkelsen på egen datamaskin, i servicesenteret (Halden rådhus, Storgt. 8) eller på biblioteket.
 
Internettadressen for elektronisk besvarelse er: https://admin.bedrekommune.no/bedrekommune/surveyLogin.action
 
Medarbeiderundersøkelsen åpnes for besvarelse mandag 2.mars og stenges søndag 15.mars.
 
Lykke til!

Halden, 23.02.15:

Gudrun Haabeth Grindaker
rådmann
Opprettet: 23.02.2015 09:24

Halden kommune - Postboks 150, 1751 Halden - Storgata 8, 1771 Halden - Telefon 69 17 45 00 - Telefax 69 18 00 58
Org. nr.: 959159092  Ansvarlig redaktør: Karine Engebretsen -
postmottak@halden.kommune.no

Vihar