Tittel: Arbeidsgiver og arbeidstakerregisteret
Url: https://www.halden.kommune.no/byen_og_kommunen/skatterogavgifter/arbeidsgiver/Sider/Arbeidsgiver-og-arbeidstakerregisteret.aspx
Arbeidsgiver og arbeidstakerregisteret

Arbeidsgiver og arbeidstakerregisteret

Espen Kraft Endret:23.12.2015 06:49
linje_bla
Den som er arbeidsgiver eller oppdragsgiver plikter å registrere seg i arbeids­giver­registeret, jf. folketrygdloven § 25-1 og forskrift 18.08.2008 nr. 942 om arbeidsgiver- og arbeidstakerregisteret (Aa-registeret). Det er et krav at en enhet er tildelt et organisasjonsnummer av Enhetsregisteret for at NAV Aa-registeret kan anse enheten som arbeidsgiver. Enkeltpersoner kan også registreres som arbeidsgiver, men da benyttes fødselsnummeret til vedkommende privatperson i stedet for organisasjonsnummer.
Enhver som benytter seg av arbeidstaker for utførelse av arbeid mot vederlag i Norge er å anse som arbeidsgiver. Som arbeidsgiver anses i alle tilfeller den som selv eller ved fullmektig utbetaler vederlag som det skal betales arbeidsgiveravgift av etter folketrygdloven § 23-2. Se forskrift 18.08.2008 nr. 942 § 3.
Den som er arbeidsgiver plikter å sende melding til arbeidstakerregisteret om inntak av arbeidstaker, endring eller opphør av et arbeidsforhold. Fristen for å sende melding er senest fredag i uken etter at arbeidsforholdet tar til, endres eller opphører. Plikten til å sende melding gjelder bare dersom det er meningen at arbeidsforholdet skal vare i minst 7 dager og det trolig vil innebære gjennomsnittlig minst fire timers arbeid per uke. Melding om opphør av tjeneste skal blant annet sendes når arbeidsforholdet opphører, eller ved permisjoner med eller uten lønn utover 14 dager.
 
NB!
Fristen for å sende melding er senest fredag i uken etter at arbeidsforholdet tar til endres eller opphører.
 
Med arbeidstaker menes enhver som arbeider i en annens tjeneste for lønn eller annen godtgjørelse. Dette innebærer at selvstendig næringsdrivende og oppdragstakere ikke skal innmeldes i registeret. Ektefelle som arbeider i den andre ektefellens personlige foretak, regnes ikke som arbeidstaker. Arbeidsgiver har ikke meldeplikt for en arbeidstaker når lønnsutbetalingene til arbeidstakeren er fritatt for arbeidsgiveravgift etter bestemmelsene i folketrygdloven § 23-2 sjette til åttende ledd jf. forskriften § 5 nr. 1 bokstav a. Dette vil i praksis gjelde private arbeidsgivere og veldedige eller allmennyttige organisasjoner eller institusjoner som kan benytte forenklet oppgjørsordning.
 
Det er også unntak fra meldeplikten til Aa-registeret for arbeidstakere som skal rapporteres til Skatt vest (SFU) i henhold til ligningsloven § 6-10. 
 
Det gjelder spesielle bestemmelser vedrørende arbeidstakere til sjøs på fartøy eller flyttbar innretning.
 
NB!
Det er viktig at arbeidsgiveren melder fra til Aa-registeret om inntak av arbeidstakere for å unngå et eventuelt ansvar for manglende iverksetting av påleggstrekk, jf. skattebetalingsloven § 49 nr. 2.
 
Arbeidsgivere som ikke overholder meldeplikten kan ilegges tvangsmulkt, gebyr eller begge deler, jf. folketrygdloven § 25-3.
 
Aa-registeret forvaltes av NAV (Arbeids- og velferdsforvaltningen), og for NAV er opplysningene i registeret nødvendig ved behandlingen av stønadssaker, ved utbetaling og refusjon av sykepenger med videre. Registeret brukes også av mange andre offentlige etater, for eksempel skattemyndigheter, politi, kemner, sosialkontor og andre deler av kommunene. Registeret er videre viktig i forbindelse med utarbeidelse av blant annet nasjonal sysselsettingsstatistikk og sykefraværsstatistikk.
 
Den enkelte arbeidsgiver har rett til å se de opplysninger som er registrert om arbeidsgiveren. Dette gjelder både opplysninger om enheten og opplysninger om hvem som er eller har vært ansatt. Arbeidsgiveren har ikke tilgang til opplysninger om de ansattes tidligere arbeidsforhold eller om arbeidstakeren har flere arbeidsforhold.
 
Den enkelte arbeidstaker har rett til å få se de opplysninger som er registrert om vedkommende.
 
For å gjøre innrapporteringen til Aa-registeret enklere, har NAV utviklet en elektronisk tjeneste, Aa-melding. Arbeidsgivere som sender inn meldinger på sine ansatte på papirskjema, kan nå gjøre dette på elektroniske skjema i stedet. Arbeidsgivere som er godkjent for å sende opplysninger om sine ansatte på fil generert direkte fra lønns- og personalsystemet, kan også gjøre dette på Aa-melding.
 
For de som benytter papirblanketter (NAV 25-01.05) skal disse sendes til NAV Aa-registeret. Blanketten kan lastes ned fra www.nav.no.

Mer informasjon: www.nav.no
 
NAV Aa-registeret
Postboks 4330
2308 HAMAR
Telefon: 62 02 40 00
Telefaks: 62 02 40 01
E-post: aa-registeret@nav.no
Opprettet: 25.11.2010 10:14
Du er her: Hjem > Byen og kommunen > Skatter og avgifter > Arbeidsgiver > Arbeidsgiver og arbeidstakerregisteret