Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på

Avgiftsgrunnlag

Espen Kraft Endret:23.12.2015 06:50
linje_bla
Hovedregelen om arbeidsgiveravgift står i folketrygdloven § 23-2.
 
Hva skal det betales arbeidsgiveravgift av?
Som hovedregel plikter enhver som har noen ansatt i tjeneste å svare arbeidsgiveravgift av lønn og annen godtgjørelse som utbetales til de ansatte og som skal innberettes. Det samme gjelder den som engasjerer noen til å utføre et oppdrag, når oppdraget ikke er et ledd i selvstendig næringsvirksomhet for oppdrags­taker.
 
Lønn og annen godtgjørelse
Arbeidsgiveren skal betale arbeidsgiveravgift av lønn og annen godt­gjørelse for arbeid og oppdrag i og utenfor tjeneste­forhold som han plikter å innberette. Arbeidsgiveravgiften fastsettes i prosent av det beløp som skal innberettes for vedkommende år, se Avgiftsberegning
Det skal ikke gjøres fradrag i avgiftsgrunnlaget for pensjonsinnskudd, fagforeningskontingent, underholdsbidrag eller særskilt fradrag for sjøfolk som går til fradrag ved beregning av skattetrekk.
Plikten til å betale arbeidsgiveravgift gjelder selv om beløpet er fritatt for innberetningsplikt på grunn av beløpets størrelse.
Det skal ikke betales arbeidsgiveravgift når arbeidet eller oppdraget er utført som ledd i selvstendig næringsvirksomhet. Mer om grensedragningen mellom lønnstaker og næringsdrivende finner du under . 
Det skal alltid betales avgift av godtgjørelse til medlemmer i styrer, representantskap, utvalg, råd og lignende.
 
Naturalytelser og utgiftsgodtgjørelser
Det skal betales arbeidsgiveravgift av og  i den utstrekning naturalytelsene og utgiftsgodtgjørelsene  skal tas med ved beregning av forskuddstrekk. Uavhengig av trekkplikten skal det også betales arbeidsgiveravgift av verdien av til arbeidstaker på sokkelen, jf. folketrygdloven § 23-2 tredje ledd annet punktum.
 
Tilskudd til pensjoner og pensjon fra arbeidsgiver
Det skal betales arbeidsgiveravgift av arbeidsgivernes og det offentliges tilskudd til livrente- og pensjonsordninger (inkludert administrasjonsomkostninger) og arbeidsgiverens tilskudd til Overføringsavtalens sikringsordning. Det samme gjelder pensjon fra arbeidsgiver når pensjonen har begynt å løpe etter 1. januar 1988. Det skal også svares arbeidsgiveravgift av engangsbeløp til avløsning av rett til pensjon i arbeidsforhold som ikke er sikret ved premie og tilskudd. Se også utvalgte forsikrings- og pensjonsordninger under lonnsabc2010.pdf
 
- Unntak fra avgiftsplikten
 
Refusjon av sykepenger mv.
Det er fritak for arbeidsgiveravgift for ytelser som tilbakebetales etter folke­trygdloven § 8-20 tredje ledd, § 8-21 tredje ledd eller § 22-3 (sykelønn og lønn under fødselspermisjon mv.). En forutsetning for avgiftsfritaket er at ytelsene faktisk blir refundert. Dette løses praktisk slik at arbeids­giverne får et fradrag i grunnlaget for arbeidsgiver­avgift i den terminen ytelsene blir refundert fra Arbeids- og velferdsetaten. 
 
Introduksjonsstønad
Det skal ikke betales arbeidsgiveravgift for introduksjons­­stønad etter lov 04.07.2003 nr. 80 om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere (introduksjonsloven) eller kvalifiseringsstønad etter lov 13.12.1991 nr. 81 om sosiale tjenester mv. (sosialtjenesteloven), jf. folketrygdloven § 23-2 femte ledd annet punktum.
 
Pass av barn
Det skal ikke betales arbeidsgiveravgift for privat pass av barn som ikke har fylt 12 år før utgangen av inntektsåret, eller som har særlig behov for omsorg og pleie. Brosjyren Skatteregler ved barnepass for foreldre, dagmammaer og praktikanter (RF-2009) gir mer informasjon. 
 
Lønnet arbeid i privat hjem og fritidsbolig (private arbeidsgivere)
Det skal ikke betales arbeidsgiveravgift for lønnet arbeid i privat hjem og fritidsbolig når lønnen ikke gir fradragsrett for arbeidsgiveren, og arbeidet ikke er en del av arbeidstakerens næring. Dette gjelder bare når slik lønn fra husholdningen ikke overstiger kr 60 000 i inntektsåret. Overstiges beløpsgrensen må arbeidsgiveren beregne og betale arbeidsgiveravgift av samlet lønn som til da er utbetalt og sende inn terminoppgave. Terminoppgaven skal også sendes inn hvis arbeidsgiveren har benyttet forenklet oppgjørsordning. Brosjyren Lønnsarbeid i hjemmet (RF-2021) gir mer informasjon.
 
Lønnet arbeid for veldedig eller allmennyttig institusjon eller organisasjon
Det skal ikke betales arbeidsgiveravgift av lønnet arbeid for veldedig eller allmennyttig institusjon eller organisasjon når lønnsutgiftene ikke er knyttet til institusjonens eller organisasjonens næringsvirksomhet. Fritaket gjelder bare dersom institusjonens eller organisasjonens totale lønnsutgifter er under kr 450 000, og bare for lønnsutbetalinger opp til kr 45 000 per ansatt.
Tilskudd til kollektive pensjonsordninger unntas som hovedregel ikke fra avgiftsplikten, da disse normalt ikke behandles som lønn, se og . De avgiftspliktige tilskuddene til kollektive pensjonsordninger inngår derfor ikke i beløpsgrensene.
Utbetalinger til næringsdrivende inngår ikke i grensebeløpene.
 
Arbeid i utlandet
Det skal ikke betales arbeidsgiveravgift av godtgjørelse for arbeid i utlandet når arbeidet er utført av en utenlandsk arbeidstaker (statsborger) som ikke er medlem av norsk trygdeordning. Det skal heller ikke betales arbeidsgiveravgift av godtgjørelse for religiøst, humanitært eller filantropisk arbeid utført av person utstasjonert i utlandet av misjonsselskap, menighet eller humanitær organisasjon, når oppholdet i utlandet varer i minst to år.
 
Utenlandske spesialskip
Utenlandsk arbeidsgiver/reder som har ansatte på spesialskip på den norske kontinentalsokkelen eller i norsk territorialfarvann, som ikke kan være medlem i folketrygden etter folketrygdloven kap. 2, er fra og med 2009 fritatt fra plikten til å svare arbeidsgiveravgift, jf. folketrygdloven § 23-2 niende ledd første punktum.
 
Lønn etter dødsfall (etterlønn)
Det skal ikke betales arbeidsgiveravgift av lønn som utbetales for tidsrom etter arbeidstakers død. Lønn som er opptjent, men ikke forfalt før dødsfall, er heller ikke arbeidsgiveravgiftspliktig.
Opprettet: 19.11.2010 14:01

Halden kommune - Postboks 150, 1751 Halden - Storgata 8, 1771 Halden - Telefon 69 17 45 00 - Telefax 69 18 00 58
Org. nr.: 959159092  Ansvarlig redaktør: Karine Engebretsen -
postmottak@halden.kommune.no

Vihar