Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på

Bokettersyn

Espen Kraft Endret:23.12.2015 06:52
Halden kemnerkontor kontrollerer at Halden kommunes ca. 1 000 arbeidsgivere gjennomfører skattetrekk og arbeidsgiveravgift i samsvar med skattebetalings- og folketrygdlovens bestemmelser. Kemnerkontoret kontrollerer også at regnskapsloven og opplysningsplikten i ligningsloven overholdes. Arbeidsgiverkontrollen er hjemlet i lov av 17. juni 2005 nr. 67 om betaling og innkreving av skatte- og avgiftskrav (skattebetalingsloven) § 5-13.
 
Arbeidsgivers plikter
Arbeidsgiveren eller den som har ansvaret for regnskapsføringen plikter å være til stede under et bokettersyn. De regnskapene og dokumentene som regnskapskontrolløren mener har betydning for kontrollen skal legges frem.
Arbeidsgiver skal gi de opplysningene som regnskapskontrolløren ber om og som er nødvendige for kontrollen, jf. forskrift 21. desember 2007 nr. 1766 til utfylling og gjennomføring mv. av skattebetalingsloven (skattebetalingsforskriften) § 5-13-2 og lov 28. februar 1997 nr. 19 om folketrygd (folketrygdloven) § 24-5.
 
Tredjemannsopplysninger
Skattebetalingsloven § 5-14 har regler om kontrollopplysninger fra tredjemann til skatteoppkreveren i forbindelse med arbeidsgiverkontrollen.
 
Bestemmelsene gjelder innhenting av kontrollopplysninger fra banker m.fl. om innskudds- og gjeldskonti som navngitt person, bo, selskap eller innretning har eller disponerer i vedkommende institusjon. Opplysningsplikten gjelder også opplysninger om underbilag og transaksjoner, herunder hvem som er parter i transaksjonene.
 
Tilsvarende plikter enhver som utfører eller har utført arbeid eller oppdrag for arbeidsgiveren, å gi opplysninger om sitt tjenesteforhold eller oppdrag knyttet til arbeidsgiveren.
 
Næringsdrivende plikter å gi opplysninger om ethvert økonomisk mellomværende som vedkommende har eller har hatt med arbeidsgiveren, når opplysningene knytter seg til begge parters virksomhet. Det kan kreves opplysninger om og spesifisert oppgave over varelevering og -kjøp, tjenester, vederlag og andre forhold som knytter seg til mellomværendet og oppgjøret for dette.
 
Det er også vedtatt regler om klage og tvangsmulkt.
 
Adgangen til å innhente tredjemannsopplysninger supplerer skatteoppkreverens rett til å kreve fremlagt dokumenter av den det gjennomføres ettersyn hos etter skattebetalingsloven § 5-13 og folketrygdloven § 24-5.
 
NB!
De opplysningene som det er mulig å innhente fra ulike tredjemenn har arbeidsgiveren selv plikt
til å gi.

 

 

 

Opprettet: 19.11.2010 12:08

Halden kommune - Postboks 150, 1751 Halden - Storgata 8, 1771 Halden - Telefon 69 17 45 00 - Telefax 69 18 00 58
Org. nr.: 959159092  Ansvarlig redaktør: Karine Engebretsen -
postmottak@halden.kommune.no

Vihar