Tittel: Foretaksregisteret
Url: https://www.halden.kommune.no/byen_og_kommunen/skatterogavgifter/arbeidsgiver/Sider/Foretaksregisteret.aspx
Foretaksregisteret

Foretaksregisteret

Espen Kraft Endret:23.12.2015 06:54
linje_bla
Etter lov av 21. juni 1985 nr. 78 om registrering av foretak (foretaksregisterloven) vil blant annet følgende norske foretak ha registreringsplikt:
  • aksjeselskaper
  • allmennaksjeselskaper og europeiske selskaper
  • næringsdrivende selskap, stiftelser, foreninger og andre innretninger
  • enkeltpersonforetak som driver handelsvirksomhet med dertil innkjøpte varer, eller som syselsetter mer enn fem fast ansatte i hovedstilling. Med hovedstilling menes stilling hvor det arbeides mer enn 20 timer per uke.
  • statsforetak
Registreringsplikt kan også være hjemlet i særlovgivning. Utenlandske foretak som driver næringsvirksomhet her i landet eller på kontinentalsokkelen skal også registreres.
Enkeltpersonforetak som ikke omfattes av registreringsplikten, har imidlertid rett til å la seg registrere.
Hvilke opplysninger som skal registreres fremgår av kap. III i foretaksregisterloven. Det kreves gebyr for registrering i Foretaksregisteret. Prisene fastsettes av Stortinget fra år til år.
For mer informasjon ta kontakt med Brønnøysundregistrene hvor blanketten "Samordnet registermelding" kan lastes ned.
Opprettet: 25.11.2010 10:20
Du er her: Hjem > Byen og kommunen > Skatter og avgifter > Arbeidsgiver > Foretaksregisteret