Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på

Kildeskatt

Espen Kraft Endret:23.12.2015 06:57
Aksjeselskap, allmennaksjeselskap samt likestilt selskap og sammenslutning som utbetaler utbytte som er skattepliktig etter skatteloven § 10-13, plikter å foreta forskuddstrekk til dekning av inntektsskatt av slikt utbytte, jf. skattebetalingsloven § 5-4 (2), jf. § 5-6 (1) d. Det tas ved forskuddstrekket ikke hensyn til skjerming etter skatteloven § 10-13.
Innlåner som etter avtale om verdipapirlån, jf. skatteloven § 9-11, utbetaler utbyttekompensasjon som nevnt i skatteloven § 10-11 tredje ledd til kontrakts­­motpart hjemmehørende i utlandet, plikter å foreta forskuddstrekk til dekning av inntektskatt av slik kompensasjon, jf. skattebetalingsloven § 5-4 (2), jf. § 5-6 (1) e. 
Utfyllende om kildeskatt i Lignings-ABC under " Utland - bosatt/hjemmehørende i utlandet".
 
Personlige skattytere bosatt i annen EØS-stat
Det skal alltid trekkes og utlignes kildeskatt på utbytte til fysiske personer bosatt i utlandet, jf. skatteloven § 10-13 (1).
Fysiske personer som er skattemessig bosatt i annen EØS-stat, har krav på fradrag for skjerming, jf.  §10-13 (2). Når trukket kildeskatt er høyere enn den skatt som skal betales på utbyttet etter skjerming, kan skattyter anmode om å få tilbakebetalt for mye betalt kildeskatt. Det kan ikke gis fradrag for skjerming i forbindelse med gruppeligningen av utenlandske aksjonærer.
Den skatt som aksjonæren skal betale er det laveste av:
  • kildeskatt etter den sats som følger av skatteavtalen med aksjonærens bostedsstat og
  • kildeskatt med 25 % av skattepliktig utbytte etter skjerming.
Aksjeselskaper mv. hjemmehørende i annen EØS-stat
Utenlandske aksjeselskaper mv. som er hjemmehørende i en EØS-stat og som tilsvarer norske aksjeselskaper mv. som omfattes av fritaksmetoden, er etter norsk intern rett fritatt for skatteplikt (kildeskatt) for lovlig utdelt utbytte på aksjer i selskaper mv. hjemmehørende i Norge, se skatteloven § 2-38 (1) bokstav i og (5). Det er en forutsetning for skattefritaket at det utenlandske aksjeselskapet mv. er den virkelige rettighetshaver til aksjeutbyttet fra det norske selskapet. Med selskap hjemmehørende i en EØS-stat menes her selskap som etter både vedkommende lands internrett og skatteavtalene anses hjemmehørende i vedkommende land, se FIN i Utv. 2006/485.
Utenlandsk deltakerlignet selskap
Det skal alltid trekkes og utlignes 25 % kildeskatt på utbytte til et utenlandsk deltakerlignet selskap. Dette gjelder uansett om deltakerne er skattemessig bosatt/hjemmehørende i utlandet eller i Norge. Dette har sammenheng med at det deltakerlignede selskapet ikke anses som reell eier til utbyttet og at det utdelende selskap ikke er kjent med hvor stor del av utbyttet som skal tilordnes den enkelte deltaker i selskapet.

Satser for norsk kildeskatt, ikke skatteavtale
Skattesatsen fastsettes årlig i Stortingets skattevedtak og er for inntektsåret 2008 fastsatt til 25 % regnet av utbetalt utbytte. Denne sats skal alltid brukes av det utdelende selskap når det ikke er kjent for selskapet at den utenlandske aksjonæren omfattes av f.eks. fritaksmetoden eller av en skatteavtale som gir ham rett til en lavere kildeskattesats.
Satser for norsk kildeskatt, skatteavtale
I de tilfeller det er inngått skatteavtale med det land aksjo­næren, dvs. den virkelige rettighetshaver, er hjemmehørende/bosatt, skal norsk kildeskatt på utbytte til den utenlandske aksjonær normalt svares etter den sats som er angitt i avtalen. Det er en forutsetning at den som mottar utbyttet både er omfattet av en skatteavtale og anses som den virkelige rettighetshaver (beneficial owner). Kildeskattesatsen er vanligvis 15 %. For en mer utfyll­ende oversikt, se Lignings-ABC under " Utland - bosatt/hjemmehørende i utlandet".
 
Oppgaver og betaling
Kildeskatt skal spesifiseres på særskilt oppgjørsliste (RF-1005). Oppgjørsliste og innbetaling av foretatt trekk skal være innsendt innen de forfalls­datoer som gjelder for betaling av forskuddstrekk.
Opprettet: 01.02.2011 10:32

Halden kommune - Postboks 150, 1751 Halden - Storgata 8, 1771 Halden - Telefon 69 17 45 00 - Telefax 69 18 00 58
Org. nr.: 959159092  Ansvarlig redaktør: Karine Engebretsen -
postmottak@halden.kommune.no

Vihar