Tittel: Lønnsinnberetning
Url: https://www.halden.kommune.no/byen_og_kommunen/skatterogavgifter/arbeidsgiver/Sider/Lonnsinnberetning.aspx
Lønnsinnberetning

Lønnsinnberetning

Espen Kraft Endret:23.12.2015 06:59

Lønns- og trekkoppgaver, følgeskriv og årsoppgave

A-meldingen erstatter fra 2015 lønns- og trekkoppgaven, årsoppgaven for arbeidsgiveravgift,terminoppgaven,oppgave til lønnsstatistikk og melding til Aa-registeret.
Hver måned skal du sende inn a-meldingen med opplysninger om alle ansatte, status for
deres arbeidsforhold, utbetalt lønn med mer. Første frist er 5. februar 2015 med opplysninger
for januar.
A-meldingen kan du sende via lønns- og personalsystem eller registrere manuelt i Altinn.
Innsending påcd/maskinlesbare medier og papir utgår.
OBS! Alle opplysninger for inntektsåret 2014 leveres som tidligere.
 

Oppgaveplikten (innberetningsplikten) etter ligningsloven § 6-2 favner videre enn arbeidsgiverbegrepet i skattebetalingsloven. For eksempel vil en som yter vederlag til selvstendig næringsdrivende som ikke har fast forretningssted i Norge, være omfattet av oppgaveplikten etter ligningsloven § 6-2.

Etter ligningsloven § 6-14 påligger oppgaveplikten innehaveren i enkeltpersonforetak og daglig leder i selskap, forening, institusjon eller innretning. Er det ingen daglig leder, påligger plikten styrets leder. Er ikke arbeidsgiveren skattepliktig, påligger oppgaveplikten også den valgte revisor.

I konkursbo er bostyrerens oppgaveplikt begrenset til utbetalinger etter konkursåpningen. Oppgaveplikten omfatter også lønn eller dividende av lønnskrav opptjent før konkursen og feriepenger i oppsigelsestiden når dette anses som en prioritert fordring i boet (kode 123). For utbetalinger foretatt i tiden før konkursåpningen er konkursdebitor ansvarlig for at lønnsoppgaver blir gitt.

Ved utleie av arbeidskraft er utleieren og leietakeren solidarisk ansvarlig for oppfyllelsen av oppgaveplikten, jf. ligningsloven § 6-14 nr. 2.

Det er ikke adgang til å gi dispensasjon fra oppgaveplikten.
 
Hvilke ytelser er oppgavepliktige?
Det er i ligningsloven § 6-2 angitt hvilke ytelser som er oppgavepliktige. Hovedregelen er at alle ytelser som er skattepliktige eller trekkpliktige for mottaker, i utgangspunktet også er oppgavepliktige. Det er imidlertid ikke bare ytelser som er av betydning for ligning eller avregning som er oppgavepliktige. Oppgaveplikten for enkelte ytelser har sin bakgrunn i kontrollmessige eller statistiske hensyn.

Oppgjør for arbeidsoppdrag i form av varer og tjenester skal også tas med på lønnsoppgaven. Rene salgsvederlag skal ikke oppgis.
 
Begrensninger i oppgaveplikten
Unntak fra oppgaveplikten fremgår av forskrift 30.12.1983 nr. 1974 om begrensning av lønnsopp­gave­­plikten. Blant annet skal følgende beløp ikke innberettes (oppregningen er ikke uttømmende): 
 • Lønnsutbetaling som ikke overstiger kr 1 000 per person per år. Samlede lønnsutbetalinger som ikke overstiger kr 4 000 per person per år kreves likevel ikke innberettet når utbetalingene bare gjelder arbeid i tilknytning til betalerens eget hjem eller fritidsbolig. Beløpsgrensen gjelder som hovedregel for husstanden. Det skyldes at betalinger for private arbeidsoppdrag knyttet til hjem eller fritidsbolig normalt anses som utbetalt på vegne av husstandsfellesskapet. Med lønnsutbetaling menes her i utgangspunktet alle trekkpliktige godtgjørelser og skattepliktige naturalytelser (kodegruppe 100, 150 og 500). Overskrides beløpsgrensene skal hele beløpet innberettes.
 • Trekkfri utgiftsgodtgjørelse som ikke overstiger kr 1 000 per person per år. Er det utbetalt lønn som overstiger kr 1 000 eller kr 4 000 (se ovenfor), skal imidlertid også trekkfri utgiftsgodtgjørelse innberettes.
 • Lønnsutbetaling som ikke overstiger kr 4 000 per person per år fra skattefrie selskaper, foreninger og institusjoner. Overskrides beløpsgrensen skal hele beløpet innberettes. Trekkfri utgiftsgodtgjørelse, som utbetales til dekning av merutgifter ved et medlems innsats eller opptreden for sin forening, er fritatt for lønnsinnberetning når beløpet ikke overstiger kr 10 000. Når slike utgiftsgodtgjørelser til en person i løpet av året samlet overstiger kr 10 000, skal likevel hele utgiftsgodtgjørelsen lønnsinnberettes. Naturalytelse i form av fri transport til og fra arrangementer (unntatt fri bil), kost og losji ved slike, fritt utstyr mv. som ytes i organisasjonens interesse er også fritatt. Dette gjelder uten hensyn til om det er utbetalt lønn eller utgiftsgodtgjørelse som overstiger grensene for lønnsinnberetning eller ikke. 
 • Skattefri fordel ved dekning av arbeidsreise, jf. FSFIN § 5-15-6 (9) og (10), som ikke overstiger kr 10 000 per person per år fra veldedig eller allmennyttig institusjon eller organi­sasjon og ved det offentliges dekning av slik reise ved politiske verv.
 • Naturalytelser som i sin helhet er skattefrie. Følgende ytelser skal likevel lønnsinnberettes: helt eller delvis fri kost og losji og besøksreiser til hjemmet for pendlere, dekning av fri kost på sokkelinnretning, arbeidsgiverens tilskudd til barnehageplass for ansattes barn, og adgang til privat bruk av arbeidsgivers EK-tjenester selv om fordelen ikke overstiger kr 1 000 i inntektsåret 
 • Reiseutgifter som refunderes i samsvar med fremlagt kvittering eller originalbilag når utbetalingen kun dekker mottakerens tjenesteutgifter. For pendlere skal refusjon av utgifter til besøksreiser til hjemmet innberettes med beløp og antall reiser.
 • Refunderte utgifter til overnatting og kost i samsvar med fremlagte originalbilag. For pendlere som får utgifter til besøksreiser til hjemmet refundert, skal antall fraværsdøgn lønnsinnberettes.
 • Følgende utbetalinger til selvstendig næringsdrivende:
  • Vederlag for tjenester av teknisk, juridisk, regnskapsmessig eller lignende art når mottaker driver selvstendig næringsvirksomhet fra et fast forretningssted i Norge.
  • Provisjon til agent eller annen mellommann og vederlag for enhver type bistand, honorar eller annen godtgjøring for åndsverk når godtgjørelsen ikke er fradragsberettiget direkte eller gjennom avskrivning for betaleren. 
  • Provisjon til selvstendig næringsdrivende vedrørende kjøp og salg av fast eiendom eller verdipapir.
 
OBS!
Det skal som hovedregel svares arbeidsgiv­eravgift selv om beløpet ikke er oppgavepliktig.
Er det foretatt forskuddstrekk i et beløp som er fritatt for innberetning, skal arbeidsgiveren innberette forskudds­­trekket i kode 950 på lønns- og trekkopp­gaven, men arbeidsvederlaget skal ikke innberettes.
 
Når (hvilket inntektsår) skal et beløp tas med i lønns- og trekkoppgaven?
Arbeidsgiveren skal levere oppgave over alt som i siste inntektsår er ytet til den enkelte mottaker, jf. ligningsloven § 6-2. Det avgjørende tidspunktet (inntektsåret) for lønnsinnberetningen er hvilket år utbetalingen fant sted, eventuelt det tidligere tidspunkt da arbeidstakeren hadde ubetinget rett til å få ytelsen utbetalt, jf. skatteloven § 14-3 (1). Dette er ikke nødvendigvis det året da beløpet ble bokført. En del arbeidsgivere har lønnsutbetaling i januar måned for lønn mv. opptjent i desember (ofte kalt 13. lønnskjøring). Slik lønn mv. som kommer til utbetaling i januar 2011, skal ikke tas med på lønnsoppgaven for 2010.
Opprettet: 19.11.2010 14:23
Du er her: Hjem > Byen og kommunen > Skatter og avgifter > Arbeidsgiver > Lønnsinnberetning