Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på

Mer om forskuddstrekk

Espen Kraft Endret:23.12.2015 07:36
linje_bla
Trekkgrunnlaget
Hovedregelen er at det skal foretas forskuddstrekk i alle ytelser som er skattepliktige, jf. skattebetalingsloven § 5-6 som regulerer hvilke ytelser det skal foretas forskuddstrekk i. Det skal foretas forskuddstrekk i skattepliktig lønn og andre ytelser som omfattes av skatteloven § 5-10, herunder skal det foretas trekk i godtgjørelse som medlem av styre, representantskap, utvalg, råd og lignende. Videre skal det foretas forskuddstrekk i skattepliktige ytelser som omfattes av skatteloven §§ 5-40 til 5-42, herunder skattepliktig pensjon, livrente, understøttelse mv. 
I skattebetalingsforskriften §§ 5-6-1  til 5-6-4 er det gitt særregler om ytelser det skal foretas forskuddstrekk i. Dette gjelder for eksempel feriepenger som utbetales i opptjeningsåret, sykepenger som arbeidsgiveren utbetaler og senere får refundert fra folketrygden og godtgjørelse til personlige skiferdrivere ved A/L Alta Skifterbrudd.
 
Begrensninger i trekkplikten
Begrensningene i trekkplikten fremgår av skattebetalingsforskriften §§ 5-6-10 til 5-6-20.
 • Visse naturalytelser skal ikke tas med i grunnlaget for beregning av forskuddstrekk, jf. skattebetalingsforskriften § 5-6-10, se
 • Utgiftsgodtgjørelser er i utgangspunktet trekkpliktige selv om de ikke er skattepliktige, jf. skattebetalingsloven § 5-6 (2), men skattebetalingsforskriften § 5-6-11 og følgende paragrafer begrenser trekkplikten, se 
  NB! Dekning av private utgifter skal behandles som lønn, og vil alltid være trekkpliktige.
 • Diverse godtgjørelser som vitnegodtgjørelse og godtgjørelse til områdesjefer i Heimevernet, jf. skattebetalingsforskriften § 5-6-16
 • Visse pensjoner, stønader og andre ytelser,  jf. skattebetalingsforskriften  § 5-6-17
 • Visse godgjørelser til personer som verken er bosatt i Norge eller midlertidig oppholder seg her, jf. skattebetalingsforskriften § 5-6-18
 • Utenlandske artister som omfattes av artistskatteloven, jf. skattebetalingsforskriften § 5-6-19
 • Visse godtgjørelser utenfor tjenesteforhold, jf. skattebetalingsforskriften § 5-6-20
Unntak
Enkelte skattepliktige ytelser er unntatt fra trekkplikten, jf. skattebetalingsloven § 5-7 og skattebetalingsforskriften § 5-7-1 og § 5-7-2, slik som:
 • ordinære som utbetales i ferieåret (året etter opptjeningsåret),
 • del av , mv.,
 • føderåd og underholdsbidrag
Fradrag i beregningsgrunnlaget for forskuddstrekk
Ved beregningen av forskuddstrekket skal arbeidsgiveren bare gjøre fradrag for, jf. skattebetalingsloven § 5-9 (1):
 • pensjonsinnskudd som arbeidsgiveren avkorter i lønnen og som skattyter vil ha krav på fradrag for ved ligningen etter skatteloven § 6-47 (1) bokstav a og b, unntatt premie til pensjonstrygden for skogsarbeidere,
 • underholdsbidrag som arbeidsgiver trekker i lønnen etter pålegg fra Arbeids- og velferdsetatens innkrevningssentral og som den skattepliktige vil ha krav på fradrag for ved ligningen etter skatteloven § 6-41, jf. § 14-3 (3),
 • fagforeningskontingent som arbeidsgiver avkorter i lønnen  og som skattyter vil ha krav på fradrag for ved ligningen etter skatteloven § 6-20 (begrenset til kr 3 600 for 2009) og 
 • fradrag etter skatteloven § 6-61 for sjøfolk bosatt i Norge på 29 %, begrenset til kr 4 200 per måned.
Underholdsbidrag i form av barnebidrag er ikke fradragsberettiget etter skatteloven § 6-41. Slikt bidragstrekk som gjennomføres etter pålegg fra Arbeids- og velferdsetatens innkrevings­­­­sentral i arbeidstakers lønn, skal derfor ikke redusere beregningsgrunnlaget for forskuddstrekk.
 
Minstegrenser for forskuddstrekk
Arbeidsgiveren kan unnlate å foreta forskuddstrekk hvis:
 • samlet forskuddstrekk hos skattyteren ikke kommer til å utgjøre mer enn kr 200 i terminen
 • samlede trekkpliktige ytelser til skattyteren ikke kommer til å overstige kr 1 000 i terminen
Det er tilstrekkelig at en av de ovennevnte beløpsgrensene er oppfylt.
NB! Selv om minstegrensene fritar arbeidsgiver fra å foreta forskuddstrekk, skal han lønnsinnberette utbetalinger til den enkelte mottaker som i løpet av året overstiger grensen for lønns­oppgaveplikt.
Skattefrie selskaper, foreninger og institusjoner kan la være å gjennomføre forskuddstrekk når samlet lønnsutbetaling til en person i løpet av inntektsåret ikke overstiger kr 4 000.
Ved privat arbeid i tilknytning til betalerens eget hjem eller fritidsbolig er beløpsgrensen for å unnlate forskuddstrekk kr 4 000 (fra og med 2009).
Har arbeidsgiver foretatt trekk i utbetalinger som ikke er lønnsoppgavepliktige, skal han sende lønns- og trekk­opp­gave hvor bare trekket innberettes (kode 950). Lønns­beløpene innberettes da ikke.
 
Beregning av forskuddstrekk
Forskuddstrekket gjennomføres ved at arbeidsgiveren beregn­er trekkbeløpet og holder dette tilbake i opp­gjøret med skattyteren. Trekket skal foretas på det tids­punktet det oppstår adgang til å få godtgjør­elsen utbetalt, selv om oppgjør først finner sted på et senere tidspunkt, jf. skattebetalingsloven § 5-10 (1).
 
Oppbevaring av skattetrekksmidler
Trukne beløp skal holdes innsatt på særskilt bankkonto (skattetrekkskonto), se skattebetalingsloven § 5-12.
I stedet for skattetrekkskonto kan det stilles garanti av foretak som har rett til å drive denne form for finansieringsvirksomhet etter finansierings­virkomhetsloven § 1-4, eller skattetrekkskontoen kan til enhver tid holdes på et nivå som dekker løpende trekkansvar. Betaling til skatte­trekkskonto skal skje senest første virkedag etter lønns­ut­betaling. Garanti for skattetrekk eller oppfylt skattetrekkskonto, som trer i stedet for innsetting, skal foreligge ved lønns­ut­betalingen.
Private arbeidsgivere som benytter den forenklede blanketten Oppgjørsblankett for private arbeidsgivere (RF-1049), skal betale skattetrekk første virkedag etter lønnsutbetalingen. Tilsvarende gjelder for veldedige eller allmennyttige institusjoner eller organisasjoner som benytter den forenklede blanketten Oppgjørsblankett for vededig eller allmennyttig institusjon eller organisasjon (RF-1062). Les mer om dette under Forenklet oppgjør.
De trukne beløpene tilhører skatte- og avgifts­kreditor­ene. Trekkbeløpene er ikke arbeidsgiverens midler, og kan derfor ikke disponeres av ham. Overtredelse av oppbevarings­bestemmelsene er straffbart etter skattebetalingsloven § 18-1.
 
Feiloverføring til skattetrekkskonto
Arbeidsgivers rådighet over skattetrekkontoen er begrenset til å overføre midlene til skatteoppkreveren eller til en annen skattetrekkonto og til å heve opp­tjente renter. Skatteoppkreveren kan imidlertid gi samtykke til andre disposisjoner. Ved feiloverføringer til skattetrekkonto må man kontakte skatteopp­krev­eren (kemnerkontoret) i kontor­kommunen for å få frigitt beløpet.
Ved slike henvendelser må man opplyse om følgende:
 • Selskapets navn
 • Organisasjonsnummer
 • Skattetrekkontoens nummer og bankens navn
 • Beløpet som skal overføres
 • Årsak til at beløpet skal overføres og
 • Eventuelt hvilken konto beløpet skal overføres til
 
Skattekort
Forskuddstrekket skal foretas på grunnlag av arbeids­takerens skattekort. Arbeidstakeren skal straks levere skattekortet til arbeidsgiveren. Selv om arbeidsgiveren får overført skattekortopplysningene maskinelt, plikter han å kreve skattekortet innlevert. 
Legger ikke arbeidstakeren fram skattekortet og arbeids­­giveren heller ikke har fått opplysningene som fremgår av skattekortet på annen måte, skal det foretas forskudds­trekk med 50 % (30 % i visse pensjons- og trygdeytelser), jf. skatte­betalings­loven § 5-5 (1). Er det i januar ikke levert skattekort for det nye året, skal forskuddstrekket beregnes etter det skattekortet arbeids­takeren la frem for arbeidsgiveren året før. Dette gjelder bare for januar, og forutsetter at arbeids­giveren ikke har mottatt opp­lysn­ingene på annen måte. Annen måte kan for eksempel være maskinelle opplys­ninger om skatte­kort mottatt fra Skattedirektoratet.  
Ved frikort med beløpsgrense omfatter fribeløpet alle skatte­pliktige ytelser, dvs. kontantlønn, sykepenger, ferie­godtgjørelse, lønn før jul, naturalytelser mv.
 
Arbeidstaker kan reise krav om høyere trekk enn det som fremgår av skattekortet. Kravet må fremsettes så tidlig at arbeidsgiver kan ta hensyn til det ved sine ordinære lønningsrutiner, jf. skattebetalingsloven § 5-5 (2).
 
Naturalytelser
Mottar skattyteren naturalytelser, skal arbeidsgiver gjennomføre forskuddstrekk så langt de kontante ytelser rekker. Er det ikke dekning for trekket i de kontante ytelsene, skal arbeidsgiveren straks melde fra til skattekontoret, jf. skattebetalingsloven § 5-10 (3).
 
Arbeidstaker innkrever selv godtgjørelsen
Arbeidsgiveren skal sørge for at det blir gjennomført forskuddstrekk også i de tilfellene der skattyteren selv innkrever sin godtgjørelse i for­bind­else med innkas­seringen av salgsbeløp eller lign­ende. Skattyteren plikter da å innbetale forskudds­trekket til arbeidsgiveren sammen med de beløp han har inn­kas­sert for denne, jf. skattebetalingsloven § 5-10 (2).
 
Ikke midler til både lønn og skattetrekk
Når arbeidsgiver ikke har tilstrekkelige midler til regulær brutto lønn til den ansatte (netto lønn og skattetrekk), skal arbeidsgiver redusere bruttolønnen slik at det er midler nok til både netto lønn og skattetrekk. Det medfører at arbeidstakeren får mindre lønn i avlønningsperioden og at skattetrekket blir korrekt. 
Eksempel
Peder Ås har fast månedslønn på kr 15 000. Han har 40 % skattetrekk. Vanligvis får Peder utbetalt kr 9 000, mens kr 6 000 (40 % av kr 15 000) blir satt på egen skatte­trekkskonto. En måned har arbeids­giver kun kr 9 000 til å dekke lønn til Peder. Hvis arbeidsgiveren utbetaler nettolønnen helt ut, uten å sørge for at det blir foretatt trekk, kan han etter skatte­betalings­loven § 18-1 straffes med bøter eller fengsel inn­til 6 md. Arbeidsgiveren må  foreta skatte­trekk med kr 3 600 i de kr 9 000 han har til rådighet, og utbetale kr 5 400 til arbeidstakeren.
 
Dokumentasjon for foretatt forskuddstrekk
Arbeidsgiveren plikter ved hver lønnsutbetaling å gi skattyteren kvittering for foretatt forskuddstrekk, jf. skattebetalingsforskriften § 5-10-20 (1).

Kvitteringen skal inneholde:
 • skattyters navn og fødselsnummer
 • arbeidsgivers navn og organisasjonsnummer (for private arbeidsgivere fødselsnummer)
 • angivelse av trekkperioden
 • bruttolønnen
 • beregningsgrunnlaget for forskuddstrekk med spesifikasjon av fradrag etter skattebetalingsloven § 5-9
 • lønnstrekk etter FSFIN § 5-15-4 (hjemme-PC)
 • størrelsen på foretatt forskuddstrekk og utleggstrekk
Hvis dokumentasjonen sendes, må det gjøres på en slik måte at personvern­hensyn ivaretas.
Når inntektsåret er ute, har arbeids­giveren også plikt til å gi skattyteren dokumentasjon for det samlede forskuddstrekket i vedkommende inntektsår, jf. skattebetalingsforskriften § 5-10-20 (2). Dokumentasjonen gis på blankett for lønns- og trekkoppgave ved at samlet forskuddstrekk for året føres i oppgaven. Opphører arbeidsforholdet i inntektsåret, skal samlet dokumentasjon gis når skattyteren krever det. Samlet dokumentasjon for utleggsstrekk skal gis skyldneren når utleggstrekket opphører.
Opprettet: 19.11.2010 13:11

Halden kommune - Postboks 150, 1751 Halden - Storgata 8, 1771 Halden - Telefon 69 17 45 00 - Telefax 69 18 00 58
Org. nr.: 959159092  Ansvarlig redaktør: Karine Engebretsen -
postmottak@halden.kommune.no

Vihar