Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på

Oppdragsregisteret ved SFU

Espen Kraft Endret:23.12.2015 07:39
linje_bla
Etter ligningsloven § 6-10 er det plikt til å rapportere utenlandske oppdragstakere og arbeidstakere til Sentralskattekontoret for utenlandssaker. Opplysningsplikten er nærmere regulert i forskrift 15.08.2008 nr. 929 om oppdragsgivers og oppdragstakers opplysningsplikt.

Oppdrag
Norske og utenlandske næringsdrivende og offentlige organ skal gi Sentralskattekontoret for utenlandssaker opplysninger om oppdrag eller underoppdrag: 
  • på sted for bygge- og monteringsvirksomhet i Norge eller
  • på sted som står under oppdragsgivers kontroll i Norge eller 
  • på den norske kontinentalsokkelen
når oppdragstakeren er: 
  • et selskap hjemmehørende i utlandet eller 
  • en person bosatt i utlandet.
Oppdrag omfatter enhver tilvirknings- eller tjenestekontrakt, herunder innutleie/utleie av arbeidskraft. Rene varekjøp anses ikke som oppdrag.

Det skal ikke gis opplysninger om oppdrag når avtalt vederlag er under NOK 10 000.

Arbeidstakere som benyttes på oppdraget
Når det er plikt til å gi opplysninger om oppdraget foreligger det også plikt til å gi opplysninger om arbeidstakeren.

Oppdragsgiveren plikter å gi opplysninger om arbeidstakere som er ansatt hos utenlandsk oppdragstaker, og som benyttes til å utføre oppdraget.

Utenlandsk oppdragstaker plikter å gi opplysninger om egne arbeidstakere som benyttes til å utføre oppdraget.

Rapportering
Melding om oppdragstaker og arbeidstakere skal gis på skjema RF-1199 ”Opplysninger om kontrakt, oppdragsgiver og arbeidstakere”. Opplysninger om oppdragstaker skal gis når kontrakt er inngått eller senest 14 dager etter at arbeidet er påbegynt. Opplysninger om arbeidstaker skal gis innen 14 dager etter arbeidstakers første arbeidsdag på oppdraget. Opplysninger om siste arbeidsdag skal gis senest 14 dager etter siste arbeidsdag.

Dersom det skjer endringer etter at opplysningene er gitt, skal det gis korrigerte opplysninger senest 14 dager etter at endringen fant sted.

Selv om flere er pliktige til å gi samme opplysninger, er det tilstrekkelig at en av dem gir disse. Dette fritar imidlertid ingen av partene fra ansvar dersom opplysningene ikke blir gitt.

Det er plikt til å gi opplysninger uavhengig av om den utenlandske oppdragstakeren er skattepliktig til Norge. Skatteavtaler mellom Norge og andre land fritar ikke fra opplysningsplikten.

Opplysningene kan rapporteres elektronisk via altinn.no. Skattytere som ikke kan levere skjemaet elektronisk finner dette på skatteetaten.no. Skjemaet sendes til Sentralskattekontoret for utenlandssaker, se postadresse nedenfor. Del 1 av skjemaet; opplysninger om oppdrag, kan leveres alene, men del 2; opplysninger om arbeidstakere, må alltid leveres sammen med del 1. Ved endring i tidligere innsendt skjema må alltid del 1 vedlegges. Ved elektronisk levering kan kopi av tidligere leverte skjema hentes fram fra arkivet. Ved papirinnlevering kan kopi av tidligere innsendt skjema brukes.. 

Sanksjoner
Mangler det opplysninger, kan skattemyndighetene ilegge løpende dagmulkt inntil opplysningene blir gitt, jf. ligningsloven § 10-6. Den som ikke etterkommer plikten til å gi opplysninger, kan etter ligningsloven § 10-8 bli ilagt et gebyr med et fast beløp per dag for hver oppgave som ikke blir levert. Etter omstendighetene kan det også pålegges ansvar for oppdragstakeres og deres arbeidstakeres manglende innbetaling av skatt og arbeidsgiveravgift, jf. ligningsloven § 10-7.
 
Mer informasjon
Opprettet: 25.11.2010 10:24

Halden kommune - Postboks 150, 1751 Halden - Storgata 8, 1771 Halden - Telefon 69 17 45 00 - Telefax 69 18 00 58
Org. nr.: 959159092  Ansvarlig redaktør: Karine Engebretsen -
postmottak@halden.kommune.no

Vihar