Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på

Private arbeidsgivere - forenklet oppgjør

Espen Kraft Endret:23.12.2015 07:40
Når kan forenklet oppgjørsordning benyttes?
De forenklede reglene gjelder bare når både arbeidsgiver og arbeidstaker er privatpersoner. Reglene gjelder bare for lønnsutbetalinger som refererer seg til arbeid utført på eller i tilknytning til arbeidsgiverens hjem eller fritidsbolig. I de tilfeller hvor arbeidsgiver kan få fradrag for lønnsutgiftene eller når arbeidstaker driver næring innen det fagfeltet som oppdraget gjelder må de alminnelige reglene for arbeidsgivere benyttes, se Registreringsplikt, Regnskapsplikt, Lønnsoppgaveplikt, Arbeidsgiveravgift, Skattetrekk
Den forenklede oppgjørsordningen er en valgfri ordning. Det er ikke noe i veien for å registrere seg som arbeidsgiver dersom man ønsker det. Det vil da gjelde andre regler for innberetning og oppgjør, men grensene for arbeidsgiveravgift og skattetrekk er de samme. Det er viktig å merke seg at man må holde seg til en type ordning for hele året.
Mer informasjon finner du i brosjyrene:
Oppgjørsordninger
Som privat arbeidsgiver kan du i utgangspunktet velge mellom 3 ulike oppgjørsordninger.
 
Alternativ 1: Oppgjør som for vanlige arbeidsgivere
Under denne ordningen gjelder alle vanlige arbeidsgiverplikter. Du må opprette særskilt skattetrekkonto (ev. stille en bankgaranti for trekkansvar), betale skattetrekk og eventuell arbeidsgiveravgift med forfall i 2-månedlige terminer, levere terminoppgaver for forskuddstrekk og avgift, samt levere lønns- og trekkoppgaver og årsoppgave/følgeskriv. Du må som arbeidsgiver registrere arbeidsforholdet i Aa-registeret.
 
Alternativ 2: Oppgjør med utsatt betaling av trekk og eventuell avgift
Denne ordningen er en tillemping av alternativ 1. Avviket fra alternativ 1 består i at betaling av forskuddstrekk og eventuell avgift kan utstå til 15. januar i året etter inntektsåret, dersom samlet utbetalt lønn ikke overstiger kr 60 000 (økt fra kr 30 000 med virkning fra 2008) samt at det er fritak fra å levere terminoppgave for forskuddstrekk så langt beløpsgrensene ikke overskrides. Øvrige plikter gjelder tilsvarende.
 
Alternativ 3: Den forenklede oppgjørsordningen (bruk av RF-1049)
Velger du denne ordningen, må du ikke bruke (ha brukt) alternativ 1 eller 2 for noen arbeidstaker for samme inntektsår. Ordningen må brukes for resten av året selv om avgiftsplikt inntrer fordi beløpsgrensen på kr 60 000 overskrides (beløpsgrensen endret fra kr 50 000 med virkning fra 2008). Det understrekes at denne ordningen ikke skal benyttes av private arbeidsgivere som i utgangspunktet har eller venter å få lønnsutbetalinger over kr 60 000, og derved umiddelbart får plikt til å svare arbeidsgiveravgift. Ordningen kan imidlertid alltid benyttes ved pass av barn under 12 år mv. da slikt barnepass er fritatt fra arbeidsgiveravgift, se nedenfor.
 
Når lønner det seg å bruke de ulike ordningene?
Du må selv vurdere hva som passer best for deg. Her er et par tips med på veien:
 
Alternativ 1
er mest aktuell å velge for private arbeidsgivere som forventer å få samlede lønnsutbetalinger på over kr 60 000 i løpet av året. Er det klart at lønnsutbetalingene vil overstige kr 60 000 er det en forutsetning at denne ordningen benyttes.
 
Alternativ 2
er mest aktuell å velge for private arbeidsgivere som ikke forventer å få samlede lønnsutbetalinger på over kr 60 000 i løpet av året, men som f.eks. på grunn av mange enkeltutbetalinger, finner det tungvint å benytte alternativ 3.
 
Alternativ 3
kan velges av private arbeidsgivere som ikke forventer å få samlede lønnsutbetalinger som overstiger kr 60 000 (eller som har lønnsutbetalinger som gjelder pass av barn under 12 år mv.) og som finner det hensiktsmessig å gi/sende oppgave og innbetale forskuddstrekk ved hver enkelt lønnsutbetaling.
 
 
Beløpsgrenser:
 
Per arbeidstaker - skattefritt kr 4 000 per år (beløpsgrensen endret fra kr 2 000 med virkning fra 2009)
Betaler du ut lønn på 4 000 kroner eller mindre på ett år til en person, er dette skattefritt for den som utfører arbeidet. Skattefritaket gjelder for alle typer arbeid i hjemmet når det ikke er utført som ledd i næringsvirksomhet.
Flere små utbetalinger til samme person kan årlig utgjøre mer enn 4 000 kroner til sammen. Da blir den samlede betalingen skattepliktig for lønnstakeren og skal innrapporteres som lønn. Du er pliktig til å levere oppgjørsblanketten (RF-1049) til arbeidstaker for hver utbetaling, men du velger selv om du ønsker å levere den til skatteoppkreveren når beløpet er under 4 000 kroner. Skatteoppkreverens eksemplar må du likevel alltid ta vare på. Hvis lønn til samme arbeidtaker i løpet av året overstiger grensen på 4 000 kroner, skal alle de utfylte oppgjørsblankettene sendes til skatteoppkreveren. Les mer om levering av oppgjørsblanketten nedenfor.
 
Per arbeidstaker - forskuddstrekk per termin
Samtidig som du betaler ut lønna, trekker du skatten og betaler inn beløpet. Forskuddstrekket går fram av skattekortet til arbeidstakeren. Har ikke arbeidstakeren lagt fram skattekort, skal du trekke 50 prosent. I alle tilfeller må du få oppgitt fødselsnummer og skattekommunen til arbeidstakeren.

Det er et unntak fra plikten til å trekke skatt (forskuddstrekk) når det gjelder små lønnsutbetalinger. Året blir her delt inn i seks oppgjørsperioder, hver på to kalendermåneder (januar - februar, mars - april, mai - juni, juli - august, september - oktober og november - desember). Om lønna til en person ikke overstiger 1 000 kroner i løpet av samme oppgjørsperiode, skal du ikke trekke skatt. Det samme gjelder dersom samlet forskuddstrekk i oppgjørsperioden ikke overstiger 200 kroner. Dette gjelder bare forskuddstrekket. Selve skatteplikten og plikten til å sende inn forenklet oppgjørsblankett følger andre regler. Du skal heller ikke trekke forskuddstrekk når samlet lønnsutbetaling til en person for arbeid i hjemmet ikke overstiger 4 000 kroner i løpet av inntekstsåret.
 
Per husstand - arbeidsgiveravgift kr 60 000 per år
Man slipper å betale arbeidsgiveravgift dersom husstanden i løpet av et år ikke utbetaler mer enn til sammen kr 60 000 til dekning av lønnsutgifter for arbeidsforhold som nevnt ovenfor. I beløpet på kr 60 000 inngår også feriepenger, sykepenger og verdien av fri kost og losji. Overskrider lønnsutbetalingene kr 60 000 i løpet av ett år, må det betales arbeidsgiveravgift av hele det utbetalte beløpet - altså fra første krone.
Skattefritaket på 4 000 kroner (se ovenfor) gjelder for utbetalinger til en lønnstaker for ett helt år. Utbetalinger under denne grensen skal likevel regnes med i forhold til grensen på 60 000 kroner. Når samlet lønn utgjør mer enn 60 000 kroner, skal en derfor også beregne arbeidsgiveravgift av utbetalinger på 4 000 kroner eller mindre.
NB! Betaling av barnepass er fritatt for arbeidsgiveravgift uten hensyn til størrelsen på lønnsutbetalingene, og skal ikke regnes med i forhold til grensen på kr 60 000.
 
Blankett RF-1049
De forpliktelsene du har som arbeidsgiver oppfyller du enkelt og greit ved å fylle ut en forenklet oppgjørsblankett (RF-1049). Blanketten kan fylles ut via Altinn. I brosjyren Lønnsarbeid i hjemmet finner du et eksempel på utfylling av oppgjørsblanketten via Altinn.
Ønsker du å bestille papirblanketten kan du gjøre det her. Blanketten har tre gjennomslagsark. Ved hver lønnsutbetaling fyller arbeidsgiver ut en slik blankett for hver arbeidstaker. Del 1 sendes til skatteoppkreveren. Forskuddstrekket beregnes etter arbeidstakerens skattekort, og skal betales med det betalingskortet som er vedheftet oppgjørsblanketten. Frist for innsending og betaling er første virkedag etter lønnsutbetalingen.
Del 2 av oppgjørsblanketten er arbeidstakerens kopi og utgjør lønns- og trekkoppgaven for arbeidsforholdet. Arbeidstaker må oppbevare kopien, da det ikke vil bli sendt noen samlet lønns- og trekkoppgave i januar slik som ved andre arbeidsforhold. Del 3 av oppgjørsblanketten skal arbeidsgiver oppbevare som dokumentasjon på arbeidsforholdet. Ved å fylle ut oppgjørsblanketten og ta vare på del 3, oppfyller arbeidsgiver de krav som stilles til lønnsregnskap for private arbeidsgivere.
I den forenklede ordningen fungerer fødselsnummeret ditt som ”arbeidsgivernummer" (organisasjonsnummer). Dersom du har fått tildelt et organisasjonsnummer som næringsdrivende arbeidsgiver, må du ikke bruke dette nummeret i den forenklede ordningen. 
Opprettet: 22.11.2010 10:48

Halden kommune - Postboks 150, 1751 Halden - Storgata 8, 1771 Halden - Telefon 69 17 45 00 - Telefax 69 18 00 58
Org. nr.: 959159092  Ansvarlig redaktør: Karine Engebretsen -
postmottak@halden.kommune.no

Vihar