Tittel: Skattetrekk - forskuddstrekk
Url: https://www.halden.kommune.no/byen_og_kommunen/skatterogavgifter/arbeidsgiver/Sider/Skattetrekk--forskuddstrekk.aspx
Skattetrekk - forskuddstrekk

Skattetrekk - forskuddstrekk

Espen Kraft Endret:23.12.2015 07:43

Skattetrekk

linje_bla
"Skattetrekk" er en samlebetegnelse for forskuddstrekk, utleggstrekk (påleggstrekk) og kildeskatt. Her er de generelle reglene for forskuddstrekk og utleggstrekk omtalt.
Om innsending av terminoppgaver og betaling av skattetrekk, se Oppgaver og betaling. For ideelle organisasjoner og private arbeidsgivere er det gjort visse unntak i forhold til oppgjørsreglene. Les mer om dette under Forenklet oppgjør. Du kan også bestille mer informasjon, se Brosjyrer.
 
Arbeidsgivers plikter og ansvar
 
Trekkplikt
Arbeidsgivers plikt til å foreta forskuddstrekk er fast­satt i lov av 17. juni 2005 nr. 67 om betaling og innkreving av skatte- og avgiftskrav (skattebetalingsloven)  §§ 5-4 (1) og 5-6. Trekkplikten omfatter alle ytelser som etter gjeldende bestemmelser er gjenstand for forskuddstrekk, også godtgjørelser i helt kortvarige arbeids­forhold. Det er ikke noe krav om at det skal fore­ligge et ansettelsesforhold. Arbeidsgiver­begrepet i skattebetalingsloven omfatter følgelig flere enn det man vanligvis forstår med begrepet i daglig tale. Den som er pliktig til å foreta forskuddstrekk eller utleggstrekk er arbeidsgiver.
Har skatteoppkreveren nedlagt utleggstrekk plikter arbeidsgiver å foreta utleggstrekk i samsvar med de bestemmelser som er gitt i trekkpålegget, se skattebetalingsloven §§ 14-4 og 14-5 og forskrift 21. desember 2007 nr. 1766 til utfylling og gjennomføring mv. av skattebetalingsloven (skattebetalingsforskriften) §§ 14-4 og 14-5
Det foreligger også trekk­plikt i skattepliktig utbytte etter skatteloven § 10-13 og § 2-3 første ledd bokstav c (kildeskatt), jf. skattebetalings­loven § 5-6 (1) d. Innlåner som etter avtale om verdipapirlån, jf. skatteloven § 9-11, utbetaler utbyttekompensasjon som nevnt i skatteloven § 10-11 tredje ledd til kontraktsmotpart hjemmehørende i utlandet, plikter å foreta forskuddstrekk til dekning av inntektskatt av slik kompensasjon, jf. skattebetalings­loven § 5-6 (1) e.
 
Arbeidsgivers ansvar
Arbeidsgiver er økonomisk og strafferettslig ansvarlig for at trekk blir foretatt og oppgjør gitt, jf. ansvarsbestemmelsene i skattebetalingsloven § 16-20.
 
Skattekort
Har ikke arbeidstaker levert skattekort? Se Mer om forskuddstrekk.
Mer informasjon om skattekort finner du på skatteetaten.no
Mer informasjon om skattetrekk
Brosjyrer som kan lastes ned fra Skatteetatens nettsider:
Opprettet: 19.11.2010 12:23
Du er her: Hjem > Byen og kommunen > Skatter og avgifter > Arbeidsgiver > Skattetrekk - forskuddstrekk