Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på

Forfallsfrister kommunale avgifter

Espen Kraft Endret:30.10.2020 08:20

 Eiendomsavgiftene forfaller til betaling i fire terminer, henholdsvis:

20. mars, 20. mai, 20 september og 20. november.


Festeavgiftene forfaller til betaling i to terminer, henholdsvis: 

15. juni og 15. desember.


Dersom du har spørsmål om eller innvendinger mot poster på den enkelte faktura, må den aktuelle virksomhet kontaktes. Det er angitt på kravet hvilken virksomhet som er avsender.
 

Hvilke typer krav blir fakturert av kommunen og hva skjer dersom jeg ikke betaler til forfall?

 

Kommunale eiendomsavgifter/eiendomsskatt:

Dette omfatter avgifter vedr. vann, avløp, renovasjon, feiing, slamtømming, festeavgift og eiendomsskatt.

Krav vedrørende kommunale eiendomsavgifter og eiendomsskatt er sikret ved lovbestemt pant (legalpant) i eiendommen. Dette betyr at kommunen har automatisk panterett for ubetalte krav. Slik panterett har rettsvern uten tinglysning og går foran andre heftelser i eiendommen. Panteretten er også særskilt tvangssgrunnlag og kan danne grunnlag for begjæring om tvangssalg av eiendommen.
Dette er derfor spesielt viktig å sjekke med kommunen i forbindelse med salg av eiendommer. Eiendomsmeglerne har dette som en fast rutine.

Meglere, privatpersoner og andre som formidler kjøp/salg av eiendommer må også huske på å kontakte kommunen. Eventuelle restanser vil alltid følge eiendommen og vil da automatisk bli overført til den nye eieren av en eiendom dersom dette ikke er gjort opp ved overdragelsen av en eiendom.
 

Formuerettslige (alminnelige) krav:

 
Teknisk drift
 • Husleie - månedlig fakturering med forfall den 20. Tilrettelagt for avtalegiro/efaktura.
 • Krav vedr. tilknytningsavgifter for vann/avløp, utleie av parkeringsplasser og torvplasser.

Omsorgs- og oppvekstseksjonen
 • Barnehage og skolefritidsordningen: Månedlig fakturering med forfall den 20.
 • Det blir ikke fakturert for juli måned.

Hjemmetjenester, oppholdsbetaling sykehjem, mat og trygghetsalarmer faktureres månedlig med varierende forfall. Disse tjenestene blir fakturert etterskuddsvis.

 
Kulturseksjonen
 • Leie av kommunens idrettshaller og svømmehaller og andre idrettsanlegg.
 • Gebyr og leiepriser fra bibliotek.
 • Elevkontingent og instrumentleie ved kulturskolen.
 • Kravene blir fakturert med varierende forfall.
Plan- og miljøseksjonen
Samtlige gebyr med hjemmel i Plan og bygningsloven og Delingsloven. Gebyr etter lov om Seksjonering. Krav med hjemmel i Jordloven og Konsesjonsloven, samt gebyr for tjenester fra helsevernavdelingen.
Slike krav blir fakturert med varierende forfall. 

Halden kirkelige fellesråd
Krav vedr. utleie av kirker, begravelsesavgifter, festeavgifter, gravstell og oppretting av gravminner. Faktureringen blir gjennomført med varierende forfall.
 

Hva skjer med de ubetalte kravene?

Dersom kravene ikke er betalt ved forfall sendes betalingsvarsel med betalingsfrist på 14 dager.
Er ikke kravet betalt når betalingsfristen i betalingsvarselet er ute, blir betalingsoppfordring sendt med ny frist på 14. dager.
 
Videre tvangstiltak kan iverksettes når det er oppnådd tvangsgrunnlag for kravene. Dette kan bestå i at det begjæres trekk i kundens lønn eller trygd (utleggstrekk) eller at det begjæres utlegg i kundens faste eiendom eller løsøre. Dette utføres av namsmennene i det distrikt saksøkte ( kunden) er bosatt.
 
Det påløper betydelige omkostninger i forbindelse med tvangstiltakene som iverksettes for å sikre kommunens utestående fordringer. Satsene for omkostningene er hjemlet i inkassoloven og lov om rettsgebyr og disse endres 1. januar hvert år.
 

Andre tiltak som iverksettes parallelt med tvangsinnfordringen kan være:

 • Oppsigelse av barnehageplass ved manglende betaling for 2 måneder eller mer.
 • Fravikelse ( utkastelse) fra eiendom ved manglende betaling av husleie for 2 måneder eller mer.
 • Utestengelse fra kommunens idrettsanlegg ved manglende betaling for 2 måneder eller mer. Rapportering til andre offentlige etater.
Opprettet: 01.12.2010 14:38

Halden kommune - Postboks 150, 1751 Halden - Storgata 8, 1771 Halden - Telefon 69 17 45 00 - Telefax 69 18 00 58
Org. nr.: 959159092  Ansvarlig redaktør: Karine Engebretsen -
postmottak@halden.kommune.no

Vihar