Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på

Halden fengsel

Lisa Gustavsen Endret:15.05.2020 14:50 Emneord (los) Halden fengsel
Helseavdelingen ved Halden fengsel
 
Ved helseavdelingen jobber følgende yrkesgrupper:
  • Lege
  • Sykepleiere
  • Fysioterapeuter
Helsetjenesten til innsatte er lovregulert i Kommunehelsetjenesteloven. Innsatte i fengsel skal ha likeverdig helsetjenestetilbud som befolkningen forøvrig. Enkelte tjenester kan likevel være noe annerledes i et fengsel av sikkerhetsmessige hensyn.
 
Vi yter nødvendig helsehjelp og det innebærer: 

Forebyggende helsearbeid 
- tilbud om individuell og generell informasjon om helse.
- tilbud om vaksinering av innsatte som vurderes å være i en risikogruppe.

Helseundersøkelse, behandling og rehabilitering
- Alle nyinnsatte får tilbud om innkomstsamtale med sykepleier.
- Ved innkomst kan den innsatte be om helseundersøkelse.
- Vi har bl.a. legekontor, laboratorium og undersøkelsesrom.
- Vi har fysioterapeuter med tilrettelagt behandlingsrom.
- Helseavdelingen er driftet av Halden kommune og legen henviser videre til spesialisthelsetjenesten ved behov (dvs. sykehus, psykiatriske institusjoner og andre behandlingsinstitusjoner). 
- Vi samarbeider med andre instanser i fengselet, f.eks. når det gjelder Individuell Plan og planlegging av tiden etter løslatelse. 

Pleie og omsorg
- Helseavdelingen yter tjenester etter vurdering av den enkelte innsattes behov og funksjonsnivå. 
- Vi har støttesamtaler og oppfølging av innsatte med angst, lette depresjoner, administrering av medisiner ved ADHD og bistand ved rusrelatert psykiske lidelser. Ved andre psykiske lidelser, vurderes henvisning til spesialisthelsetjenesten.  Prosjekt fengsel og institusjon til egen bolig i Halden

Rutinehåndbok for haldensere under soning

 

Halden fengselDersom den straffedømte ønsker å tilpasse seg samfunnet igjen etter endt soning, og ikke vil havne tilbake i fengsel, medfører dette store utfordringer for den som skal løslates. Erfaring viser at dersom løslatelsen skal være vellykket må rehabiliteringsarbeidet begynne i god tid før løslatelsesdagen og i mange tilfeller allerede ved soningsstart.
 
En vellykket løslatelse til et liv uten kriminalitet avhenger først og fremst av den domfelte selv. Samtidig er det mange etater som har ansvar for å støtte og bidra.
 
Dersom den innsatte velger at soningstiden skal være ”ikke-tid”, og glemme verden på utsiden av fengselet, viser erfaring og forsking at sannsynligheten for ny kriminalitet, nye dommer og nytt opphold i fengsel øker. Det er de første timene og dagene etter løslatelsen som er mest kritisk når det gjelder risiko for tilbakefall. Å få ”tettet denne glippsonen” er et ansvar både for den innsatte, kriminalomsorgen og kommunen. Denne ”tettingen” må begynne i god tid før løslatelsen. Dette arbeidet er beskrevet bl.a. i St.meld. nr. 37 (2007 -2008) og betegnes som ”Tilbakeføringsgarantien”.
 
Om utfordringene er store for den som skal løslates, kan utfordringene også være store for etater som er satt til å bistå den innsatte, dvs. ansatte i Kriminalomsorgen og ansatte i hjelpeapparatet på utsiden av muren. Dette har flere årsaker. En årsak kan være at hvert enkelt fengsel og hver enkelt kommune er organisert forskjellig, med egne regler og egne kulturer. Dette gjør at det kan være vanskelig å orientere seg i forhold til samarbeids-partnere enten du er på den ene eller andre siden av muren. En annen viktig erfaring som er gjort i prosjektet ” Fra fengsel og institusjon til egen bolig i Halden” er at vi mener så mye om hverandre og vet svært lite. Vi lever alle i hver vår verden og tror at slik jeg oppfatter og ser verden slik gjør også andre det. Slik er det bare ikke. 
 
For å prøve å gjøre våre verdener litt mere samkjørte, og med et ønske om å gjøre arbeidet rundt den enkelte innsatte enklere, har Halden kommune valgt å lage en ”Rutine og prosedyrehåndbok for arbeidet med Haldensere under soning”. Vi har et håp og en tro på at dette kan bidra til å gjøre mulighetene for den løslatte i å lykkes større.
 
Imidlertid er både Kriminalomsorgen og kommunen levende organismer og hele tiden i utvikling og under endring. Vi må derfor regne med at det som blir skrevet i dag, nødvendigvis ikke stemmer i morgen. Det er derfor viktig med et nært samarbeid og en god dialog mellom alle parter. 

 Kontakt

 

Opprettet: 23.03.2011 16:08

Halden kommune - Postboks 150, 1751 Halden - Storgata 8, 1771 Halden - Telefon 69 17 45 00 - Telefax 69 18 00 58
Org. nr.: 959159092  Ansvarlig redaktør: Karine Engebretsen -
postmottak@halden.kommune.no

Vihar