Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på

Støy

Lisa Gustavsen Endret:06.05.2019 15:03 Emneord (los) Miljørettet helsevern

​Støy defineres ofte som uønsket lyd. Støy er det miljøproblemet som rammer flest mennesker i Norge, og forstyrrelse av nattesøvn regnes blant de mer alvorlige virkningene. Andre negative helsevirkninger av støy er knyttet til støy som en stressfaktor som kan påvirke atferd, trivsel og kommunikasjon. Forskning viser at støy kan gi psykisk stress, og helseplager som muskelspenninger og muskelsmerter. Kraftig støy kan forårsake hørselsskade. Omfanget av støyproblemer er størst i byer og tettbygde strøk. Les mer om støy på folkehelseinstituttets temasider.

 

Klage på støy

Kommuneoverlegen har et generelt ansvar for å vurdere situasjoner med potensielt helseskadelig støy etter folkehelseloven og etter forskrift om miljørettet helsevern. Men i mange situasjoner vil det være andre myndigheter som er den rette instansen å kontakte.

arbeidsplasser har virksomhetslederen ansvar for at ansatte gis tilstrekkelig beskyttelse mot hørselsskader, og at støygrensene satt av Arbeidstilsynet overholdes.

Politiet har ansvar for å opprettholde ro og orden. Ved hendelser der det oppstår støy, for eksempel bråk og uro eller avspilling av høy musikk fra private fester, er politiet rette myndighet å kontakte. Politivedtektene gir rammene for hvordan politiet håndterer akutte støysituasjoner.

 

Veistøy

Mange blir utsatt for høye støynivåer innendørs fra utendørs kilder. Støy fra veitrafikk er den desidert største kilden til slik støy. Ansvarlig myndighet for veien vurdere behovet for støyskjerming eller andre tiltak på bakgrunn av støyberegninger og støysonekart. I planlegging av nye veiprosjekter, skal støy tas hensyn til. Støyvurderingene skal håndteres etter retningslinje for behandling av støy i arealplanleggingen T-1442.


Hvor kan man henvende seg?

  • Spørsmål om kommunale veier stilles til enhet for vei, park og nyanlegg i Halden kommune, via servicetorget tlf 69 17 45 00 eller postmottak@halden.kommune.no
  • Spørsmål om riks- og fylkesveier stilles til Statens vegvesen, region Øst, tlf 22 07 30 00 eller firmapost-ost@vegvesen.no

 

Konserter og arrangementer

Høy lyd kan være en del av positive kulturopplevelser og dermed fremme trivsel hos mange mennesker. Samtidig kan den samme lyden medføre helseplager og søvnforstyrrelser for andre. Ved svært høy lyd er det også risiko for hørselsskader. Helsedirektoratet har utarbeidet en nasjonal veileder for vurdering av lydnivå når musikkhøytalere brukes: IS-0327 Musikkanlegg og helse. Kommuneoverlegen vurderer støy i forbindelse med søknad om konsert- og kulturarrangementer.

 

Nabokonflikter

Ofte oppstår situasjoner der enkelte føler seg forstyrret av naboens aktiviteter. De fleste slike situasjoner er av privatrettslig karakter og kan håndteres etter bestemmelsene i naboloven. Nabotvister avgjøres av forliksrådet, og konfliktrådet kan mekle i nabokonflikter. Mange konflikter kan unngås ved at naboene snakker sammen og viser hensyn til hverandre. I tilfeller som har innvirkning på helsen, kan kommuneoverlegen behandle saken. Det kan f.eks. være ved etablering av støyende virksomhet i nærheten av boliger.

 Kontakt

 

Opprettet: 24.11.2017 15:12

Halden kommune - Postboks 150, 1751 Halden - Storgata 8, 1771 Halden - Telefon 69 17 45 00 - Telefax 69 18 00 58
Org. nr.: 959159092  Ansvarlig redaktør: Karine Engebretsen -
postmottak@halden.kommune.no

Vihar