Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på

Samhandlingsreformen

Lisa Gustavsen Endret:06.05.2019 15:12 Emneord (los) Helse og omsorg

Rett behandling - på rett sted - til rett tid 

Reformens målsetting er å endre kommunenes rolle slik at de raskt kan ta imot pasienter som er ferdigbehandlet fra sykehuset, drive med aktiv forebygging og ha en tidlig kontakt med innbyggere som trenger helsehjelp.


Målet er at reformen skal medvirke til et helhetlig og sammenhengende tjenestetilbud av god kvalitet. Det skal legges økt vekt på helsefremmende og forebyggende arbeid.

Samhandlingsreformen ble gradvis innført fra 1. januar 2012. Kommunen sendte høsten 2011 ut en helseundersøkelse til 2000 av Haldens innbyggere med tanke på å kartlegge og føre en lokal statistikk. Undersøkelsens viktigste formål er å sette kommunen bedre i stand til å gjøre et godt forebyggende arbeid. 

 All kommunikasjon mellom sykehus og kommunen skal gå via pasientkoordinator
tlf: 95841015

I reformen ligger også at kommunen fra 1.januar 2016 fikk en plikt for å opprette et døgntilbud for øyeblikkelig hjelp. Kommunen har ansvaret for å legge til rette et tilbud for behandling av gitte pasientgrupper i stedet for behandling i sykehus.

Fastlegene er en yrkesgruppen som vil bli sterkt involvert i den nye samhandlingsreformen. For å sikre pasientene et helhetlig tilbud krever reformen at legene i større grad enn i dag må arbeide proaktivt i forhold til de pasienter de har på sine lister. I dette ligger et større fokus på det forebyggende arbeidet.


De som var med i prosjektgruppen for Halden og Aremark var:

Arild Børstad , prosjektleder
Halvar Bø, kommuneoverlege/enhetsleder
Inger Olsen, enhetsleder
Mette Sørvik, enhetsleder
Gina Brekke, rådgiver
Inger Synnøve Brânnvall, HTV NSF
Rita Martinsen, kommuneoverlege Aremark Kommune
Heidi Glimsdal, pleie og omsorgsleder Aremark Kommune
Odd Petter Nilsen, samhandlingssjef Sykehuset Østfold HF

 

For å få en grundig forståelse av arbeidet med Samhandlingsreformen lokalt i Halden kommune kan du lese mer om den her.

 

Halden Helsehus 

Halden og Aremark kommuner har sammen med SØ inngått et samarbeid for best mulig å møte de utfordringer reformen medfører. De to kommunene arbeider derfor med opprettelsen av et felles helsehus. Samtidig arbeides det med 2 underprosjekter, elektronisk samhandling (pleie- og omsorgsmeldinger) og en strategisk kompetanseplan.
Helsehuset skal dekke kommunenes behov i tråd med samhandlingsreformens føringer.
 
Helsehuset rommer:
 
 • intermediær sengepost med 15 senger
 • rehabiliteringsavdeling
 • lindrende enhet avdeling kortidssenger
 • sykehjemstilbud
 • legevakt
 • laboratorie
 • kommunale psykiatritjenester
 • fysioterapi/ergoterapitjenester
 • forebyggende tjenester
 • psykiatrisk sengepost
 • tjenester til rusavhengige 
 •  
  Stangeberget med sykehjem og sykehusFor å strukturere dette arbeidet opprettet kommunen i 2011 en intermediær avdeling, en plasskoordinator, ny funksjon som pasientkoordinator, elektronisk samhandling og en strategisk kompetanseplan. 
   
  I perioden 2012 – 2016 var områder som rehabilitering, lindrende pleie, feltteam, folkehelse og friskliv og ikke minst arbeidet med å skape en helhetlige pasientbehandling i fokus. Fastlegens fremtidige rolle med utgangspunkt i revidert fastlegeforskrift var også et tema.
  Opprettet: 17.11.2011 10:48

  Halden kommune - Postboks 150, 1751 Halden - Storgata 8, 1771 Halden - Telefon 69 17 45 00 - Telefax 69 18 00 58
  Org. nr.: 959159092  Ansvarlig redaktør: Karine Engebretsen -
  postmottak@halden.kommune.no

  Vihar