Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på

Varsel om oppstart av reguleringsarbeid - Bergheim

Karine Engebretsen Endret:05.01.2018 06:40
Utsnitt planområde
I henhold til plan og bygningslovens § 12-8, kunngjøres oppstart av detaljreguleringsarbeid:
 
REGULERINGSPLAN FOR OMRÅDET BERGHEIM, HALDEN KOMMUNE PLAN-ID G-660:
 
Planområdet har et areal på ca 12,7 daa, og omfatter i hovedsak gnr. 69, bnr. 220. Forslag til planavgrensning er vist i kartutsnittet.
Hensikten med reguleringsarbeidet er å legge til rette for boligbebyggelse – konsentrert småhusbebyggelse med tilhørende anlegg. Antall boenheter er ikke fastsatt men antas å begrenses seg til 2 stk.
 
Området er i kommuneplanens arealdel, vedtatt 19.06.2003 avsatt til boligområde –
nåværende og dels til LNF-område. Hele planområdet er i reguleringsplan Bergheim, med plan-id G-348 vedtatt 16.06.1994, avsatt til byggeområde for offentlig bebyggelse.
 
Tiltaket er vurdert til ikke å omfattes av forskrift om konsekvensutredning.
 
Forslagsstiller er Halden kommune Merknader til saken sendes innen 27.06.2011 til:
Halden kommune, Postboks 150, 1751 Halden
 
Opprettet: 18.05.2011 08:27

Halden kommune - Postboks 150, 1751 Halden - Storgata 8, 1771 Halden - Telefon 69 17 45 00 - Telefax 69 18 00 58
Org. nr.: 959159092  Ansvarlig redaktør: Karine Engebretsen -
postmottak@halden.kommune.no

Vihar