Tittel: Brattås boligfelt på Idd - varsel om oppstart av reguleringsarbeid
Url: https://www.halden.kommune.no/kunngjøringer/Sider/Brattås-boligfelt-på-Idd---varsel-om-oppstart-av-reguleringsarbeid.aspx
Brattås boligfelt på Idd - varsel om oppstart av reguleringsarbeid

Brattås boligfelt på Idd - varsel om oppstart av reguleringsarbeid

Ragnhild Wendelbo Endret:05.01.2018 13:07 Emneord (los) Universell utforming, Bebyggelsesplan
Kunngjøringskart
Fornyet varsel om reguleringsarbeider - Brattås boligfelt på Idd, Halden​
Det vises til tidligere kunngjøring, 06.03.2009. Planarbeidene ble stilt i bero, i påvente av rullering av kommuneplanens arealdel. Rullert kommuneplan ble vedtatt av Halden kommunestyre 22.06.2011. Siden det nå har gått 2 år, sendes det med dette fornyet varsel.
 
På vegne av G-G Prosjekt AS varsles med dette om igangsetting av regulering for boligfelt på Brattås. Dette er en delvis omregulering av tidligere vedtatt plan (kommunestyrevedtak 29.06.1996) som ikke har kommet til gjennomføring.
Planområdet (PlanID G-666) er avsatt som fremtidig boligområde i nylig vedtatt kommuneplanens arealdel (tilsvarende planavgrensning).
Oppstartsmøte ble avholdt 12.10.2011.
Området ble konsekvensutredet i kommuneplanprosessen, og det anses derfor ikke som nødvendig med en konsekvensutredning i forbindelse med reguleringssaken.
 
I planprosessen vil det etter ønske fra kommunen bli foretatt en vurdering av adkomstforholdene – noe som også skal fremgå i planbeskrivelsen.
Det legges opp til en blanding av konsentrert og frittliggende småhusbebyggelse, samt grøntstruktur med lekeplasser og gjennomgående turveier.
 
I forbindelse med kunngjøringen inviteres det til et åpnet oppstartsmøte tirsdag 22.november kl. 19.00 hos Leif Grimsrud AS, Svinesundveien 334, på Sørlifeltet.
 
Eventuelle spørsmål eller merknader rettes til Halden Arkitektkontor AS, Pb.374, 1753 Halden, innen 16.desember 2011.
Vedlegg:
Opprettet: 22.11.2011 10:20
Du er her: Hjem > Kunngjøringer > Brattås boligfelt på Idd - varsel om oppstart av reguleringsarbeid