Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på

Detaljregulering for Idd kirke – varsel om oppstart av planarbeid og høring av planprogram

Lisa Gustavsen Endret:09.03.2016 11:32

​I henhold til plan og bygningslovens § 12-8, kunngjøres oppstart av arbeid med detaljregulering for Idd kirke, Nasjonal planID: G-705

Hovedhensikten med planarbeidet er å legge til rette for utvidelse av kirkegården samt gi rom for utvidelse av areal for parkering. I tillegg skal det legges til rette for etablering av driftsgård (areal for lagring av masser og lignende) og større innendørs lagringsplass for redskaper. Samtidig skal planen legge rammer for forvaltning av eksisterende bygningsmasse og kirkegård.

Flere lokaliseringsalternativer skal utredes. Planavgrensningen vil bli redusert etter valgt alternativ.

Kart.jpg

Tiltaket skal konsekvensutredes, jf. pbl 4-2. Iht pbl. §§ 4-1 og 12-9 legges forslag til planprogram for arbeidet
med dette ut til offentlig ettersyn.
Varslingsdokumentene og planprogrammet med utdypende informasjon finner du under. Papirutgave er lagt ut i Wielgården i Storgata 7.

Eventuelle innspill til oppstart av planarbeidet og/eller høring av planprogrammet sendes Halden kommune, Pb. 150, 1751 Halden,  innen 20.04.2016.
Uttalelser bør skille klart mellom kommentar til planprogrammet og innspill til reguleringsarbeidet.

Tiltakshaver er Halden kommune. Planarbeidet utføres av kommunens planseksjon.
Eventuelle spørsmål kan rettes til I.H. Kjerkreit, tlf. 69 17 47 08, eller inger.helene.kjerkreit@halden.kommune.no

VarslingsbrevIdd.pdf 

Forslag til planprogram.pdf

Opprettet: 09.03.2016 11:20

Halden kommune - Postboks 150, 1751 Halden - Storgata 8, 1771 Halden - Telefon 69 17 45 00 - Telefax 69 18 00 58
Org. nr.: 959159092  Ansvarlig redaktør: Karine Engebretsen -
postmottak@halden.kommune.no

Vihar