Tittel: Fastsettelse av endring i Forskrift om regionale miljøkrav i Haldenvassdraget, Vansjø-Hobølvassdraget og Isesjø
Url: https://www.halden.kommune.no/kunngjøringer/Sider/Fastsettelse-av-enring-i-Forskrift-om-regionale-miljøkrav-i-Haldenvassdraget,-Vansjø-hobølvassdraget-og-Isesjø.aspx
Fastsettelse av endring i Forskrift om regionale miljøkrav i Haldenvassdraget, Vansjø-Hobølvassdraget og Isesjø

Fastsettelse av endring i Forskrift om regionale miljøkrav i Haldenvassdraget, Vansjø-Hobølvassdraget og Isesjø

Ragnhild Wendelbo Endret:28.12.2015 13:46
​Miljøkravet om at hvert landbruksforetak skulle ha minst 60 % av arealet i stubb eller gras om høsten tas ut av forskriften

​Gjeldende forskrift om regionale miljøkrav ble fastsatt i 2011 av Fylkesmannen i Østfold. Som følge av retningslinjer i Nasjonalt miljøprogram og brev fra Landbruks- og matdepartementet 19.12.2012, ble det nødvendig å endre forskriften. Miljøkravet om at hvert
landbruksforetak skulle ha minst 60 % av arealet i stubb eller gras om høsten måtte tas ut av
forskriften. En slik regel ble oppfattet som lite målrettet som forurensingstiltak.


Endringene ble sendt på høring 5.3.2013, og det kom 6 høringssvar. Noen av dem viser en
sterk uenighet i at 60/40 regelen tas ut. Andre ber om at regelen opprettholdes inntil det er
utarbeidet miljøplaner som kan være et tilfredsstillende alternativt virkemiddel.

Fylkesmannen i Oslo og Akershus har også gjennomført en høringsrunde og har fått noen
forslag på endring av ordlyd i noen av definisjonene og miljøkravene. Fylkesmannen i Østfold
har et også eget rundskriv som beskriver og forklarer miljøkravene i detalj.

I dialogen med kommunen og vannområdene har vi fått synspunkter på hvilket geografisk
område forskriften skal gjelde for og ønske om at dette skal sammenfalle med grensene for
vannområdene. Dette har imidlertid ikke vært tema for høring, og områdene forskriften
gjelder for endres derfor ikke nå. Det geografiske området er beskrevet i
informasjonsmateriell om RMP og på Fylkesmannens hjemmesider.

Fylkesmannen tar de innsendte synspunkter til etterretning. Målrettet rådgiving, miljøplaner
og miljøkontrakter skal heretter prioriteres høyere som miljøtiltak. Dette vil kunne ha en god
effekt selv om jordarbeidingsforskriften blir mindre streng. Landbruks- og matdepartementet
sier også at det kan innføres strenger forskrifter igjen, dersom ikke landbruksnæringen selv tar
ansvar og benytter seg av de mer frivillige virkemidlene for å oppnå målsettingene om
vannkvalitet.

På bakgrunn av dette fastsetter Fylkesmannen i Østfold den varslede endring i forskriften.
Kravet om 60 % i stubb tas ut. Resten av forskriften forblir uendret i innhold, men det er gjort
noen språklige endringer. I § 5 er det tatt inn en mer utfyllende tekst.
Ny forskriftstekst er finnes her.


Vassdragene renner gjennom Akershus og Østfold. Fylkesmannen i Oslo og Akershus vedtar
tilsvarende forskrift.

Oversendelsesbrevet fra Fylkesmannen i sin helhet.

Opprettet: 07.06.2013 14:05