Tittel: Forslag til «Detaljregulering for Brattås» – høring og offentlig ettersyn
Url: https://www.halden.kommune.no/kunngjøringer/Sider/Forslag-til-«Detaljregulering-for-Brattås»-–-høring-og-offentlig-ettersyn.aspx
Forslag til «Detaljregulering for Brattås» – høring og offentlig ettersyn

Forslag til «Detaljregulering for Brattås» – høring og offentlig ettersyn

Karine Engebretsen Endret:28.12.2015 13:47
Forslag til «Detaljregulering for Brattås», nasjonal plan-ID: G-666, ble behandlet i Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og miljø i møte 17.09.2014, sak PS 2014/97.

​Det ble fattet følgende vedtak:
«I medhold av plan- og bygningslovens § 12-10 vedtar Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og miljø å legge forslag til «Detaljregulering for Brattås» (nasjonal plan-ID G-666) ut på høring og offentlig ettersyn. Plandokumentene består av planbeskrivelse, bestemmelser og plankart datert 26.06.2014, sist revidert 04.09.2014.

Gjeldende reguleringsplan for Brattås (G-355), vedtatt 25.08.1995, forutsettes opphevet jf. plan- og bygningslovens §12-14.»

Planområdet har et areal på ca. 163 daa og omfatter gnr/bnr 178/1, 178/9, og 179/20. I tillegg berører nordlig adkomstvei gnr/bnr 170/33, 178/5 og 8, 179/3, 5 og 27. Planområdet ligger på Brattås og er i dag et skogsområde.  

Formålet med planarbeidet er å legge til rette for utvikling av området til boligformål, med både frittliggende eneboliger og arealer for konsentrert småhusbebyggelse. Planen åpner i tillegg for etablering av barnehage ved behov. Planforslaget legger til rette for etablering av anslagsvis inntil 160 boenheter, hvorav 51 eneboliger, samt barnehage med inntil 4 avdelinger. Hestefjellet, den ytterste toppen på Brattås, er foreslått avsatt til naturområde.
 
Deler av området omfattes av reguleringsplan for Brattås (G-355), vedtatt i kommunestyret 25.08.1995, og er regulert til boligformål. I kommuneplanens arealdel ligger planområdet innenfor område B19, som er avsatt til fremtidig boligbebyggelse. Adkomstveien, fra Måstadveien, går gjennom LNF-formål.  Den innebærer ikke etablering av ny vei, men opprustning og utvidet bruk av eksisterende vei. Planforslaget anses å være i samsvar med overordnet plan.
 
Eventuelle uttalelser til planforslaget sendes til Halden kommune, Enhet for Plan, byggesak og geodata, Pb. 150, 1751 HALDEN.
 
Frist for å komme med uttalelser er 10.11.2014.

 
Opprettet: 26.09.2014 15:17
Du er her: Hjem > Kunngjøringer > Forslag til «Detaljregulering for Brattås» – høring og offentlig ettersyn