Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på

Forslag til Detaljregulering for Os skole og idrettshall - Høring og offentlig ettersyn

Lisa Gustavsen Endret:07.05.2019 14:58

​Forslag til «Detaljregulering for Os skole og idrettshall» ble behandlet i Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og miljø i møte 30.04.2019, sak PS 2019/44. Det ble fattet følgende vedtak:

I medhold av plan- og bygningslovens § 12-10 vedtar hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og miljø å legge forslag til «Detaljregulering for Os skole og idrettshall» (nasjonal plan-ID: G-716) ut på høring og offentlig ettersyn med følgende endringer:

Ordlyden i bestemmelsenes pkt. 4.4 – bokstav a), siste punktum endres til: «I BKB og BU skal det avsettes minimum 12 m² uteareal for opphold og lek pr. elev».
Ordlyden i bestemmelsenes pkt. 3.2 endres til: «Alle fellesanlegg, publikumsrettede bygninger og trafikkanlegg med videre skal være universelt utformet. Det skal sikres god tilgjengelighet i anleggene, både innendørs og utendørs, for hele befolkningen. Utendørs oppholdsareal skal være universelt tilgjengelig også utover skolens åpningstid»

Planbeskrivelsen justeres slik at vurderingen av krav om konsekvensutredning, og temaet konsekvenser for kulturmiljø og bevaringsverdig bebyggelse tydeliggjøres, og utdypes ytterligere.
Plandokumentene består av planbeskrivelse datert 13.02.2019 sist revidert 29.03.2019, og bestemmelser og plankart datert 29.03.2019.

Hovedformålet med planarbeidet er å legge til rette for etablering av ny skole og idrettshall på Os.
Plandokumenter revidert i hht. vedtaket, fagutredninger, og saksframstillinger finner du nedenfor.

Eventuelle uttalelser til planforslaget sendes til Halden kommune, Plan og miljø, Pb 150, 1751 HALDEN. 
Frist for å komme med uttalelser er 21. juni 2019.

Opprettet: 07.05.2019 14:41

Halden kommune - Postboks 150, 1751 Halden - Storgata 8, 1771 Halden - Telefon 69 17 45 00 - Telefax 69 18 00 58
Org. nr.: 959159092  Ansvarlig redaktør: Karine Engebretsen -
postmottak@halden.kommune.no

Vihar