Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på

Forslag til Detaljregulering for Rv.21 - Sykkeltiltak Rødsveien, Marcus Thranes gate - Høring og offentlig ettersyn

Lisa Gustavsen Endret:07.06.2019 12:55

 ​Forslag til «Detaljregulering for Rv. 21 – Sykkeltiltak Rødsveien/Marcus Thranes gate» nasjonal plan-ID: G-698, ble behandlet i Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og miljø i møte 28.05.2019, sak PS 2019/56.


Det ble fattet følgende vedtak:

"I medhold av plan- og bygningslovens § 12-10 vedtar hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og miljø å legge forslag til «Detaljregulering for Rv. 21 Sykkeltiltak Rødsveien/Marcus Thranes gate» (nasjonal plan-ID: G-698) ut på høring og offentlig ettersyn. Plandokumentene består av plankart datert 01.04.19 og bestemmelser datert 15.12.17 og sist revidert 06.05.19. Tilhørende planbeskrivelse er datert «Mai 2019». Før planforslaget sendes på høring må Beplantningsplan tegn. nr. 0001 endres slik: 4 trær i rabatten mellom profil 360 og 400 flyttes til rabatten mellom profil 660 og 720. Planbeskrivelsens kap. 6.1 oppdateres i tråd med dette".

Plandokumentene er nå rettet i tråd med hovedutvalgets vedtak, og planforslaget legges herved ut til offentlig ettersyn. Nå har du anledning til å si hva du mener om planforslaget Statens vegvesen har utarbeidet i samarbeid med Halden kommune.

Hovedformålet med planarbeidet er å legge til rette for etablering av attraktive, helhetlige og entydige løsninger for syklister, fotgjengere og kollektivreisende langs riksvei 21 på strekningen fra Rødsveien 59 (krysset med fv. 104 ved UnoX) til Reissigers plass (krysset med Busterudgata).

Foreslått løsning for sykkeltiltaket er et anlegg med separat sykkelvei med fortau. Total bredde er 5 meter, hvorav 3 meter er sykkelvei og 2 meter fortau (se f.eks. fig. 42 i planbeskrivelsen). Sykkelveien legges på nordsiden av riksveien og skilles fra kjørebanen med en rabatt på ca. 2 meter bredde. Syd for riksveien opprettholdes fortau, i hovedsak 2,5 m bredt. Kjørebanen reduseres til 6,5 meter mellom kantsteinene.

Tiltaket krever et noe bredere gatesnitt enn i dagens situasjon. Gjennomføring av tiltaket vil derfor berøre mange eiendommer på strekningen i større eller mindre grad. Noen eiendommer vil måtte avstå grunn fra sin eiendom. Tegningene W001-004 i tegningsheftet «Tekniske tegninger» som følger plansaken viser en oversikt over i hvilken grad de ulike eiendommer blir berørt. 

Plandokumentene finner du nedenfor.

Dersom du har spørsmål til planforslaget kan du kontakte Statens vegvesen ved Torill Johnsen, tlf. 97552684, eller e-post torill.johnsen@vegvesen.no

Frist for å komme med uttalelser er 17. august 2019

Uttalelsene sendes skriftlig til:  
Statens vegvesen, Region Øst, Postboks 1010 Nordre Ål, 2605 Lillehammer, 
eller på epost til: firmapost-ost@vegvesen.no

 
 O001 og O002 samt oversikt over grunnerverv tegn. W001-4.

 


Opprettet: 07.06.2019 11:32

Halden kommune - Postboks 150, 1751 Halden - Storgata 8, 1771 Halden - Telefon 69 17 45 00 - Telefax 69 18 00 58
Org. nr.: 959159092  Ansvarlig redaktør: Karine Engebretsen -
postmottak@halden.kommune.no

Vihar