Tittel: Forslag til "Detaljregulering for Veden" - Høring og offentlig ettersyn
Url: https://www.halden.kommune.no/kunngjøringer/Sider/Forslag-til-Detaljregulering-for-Veden--Høring-og-offentlig-ettersyn.aspx
Forslag til "Detaljregulering for Veden" - Høring og offentlig ettersyn

Forslag til "Detaljregulering for Veden" - Høring og offentlig ettersyn

Karine Engebretsen Endret:26.09.2017 15:32

Forslag til «Detaljregulering for Veden» ble behandlet i Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og miljø i møte 19.09.2017, sak PS 2017/74.​

Det ble fattet følgende vedtak:

«I medhold av plan- og bygningslovens § 12-10 vedtar Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og miljø å legge forslag til «Detaljregulering for Veden» (nasjonal plan-ID: G-616) ut på høring og offentlig ettersyn. Plandokumentene består av planbeskrivelse med tilhørende konsekvensutredning, bestemmelser og plankart, datert 01.10.2016.»

Protokolltilførsel fra Holt, MDG:

MDG støtter planforslaget om å tilrettelegge for utvidelse av Tistedalshallen. Det gjelder også flytting av parkering til området AG.
Den øvrige delen av Vedenskogen bør bevares som friluftsområde av hensyn til verdifull flora, fugle- og dyreliv, og for å sikre lokalbefolkningen et større nærområde for friluftsliv.

Hovedformålet med planarbeidet er å legge til rette for utvidelse av Tistedalshallen, etablering av to nye fotballbaner, samt nye parkeringsplasser i tilknytning til eksisterende skole og idrettsanlegget. Plandokumentene og saksframstillingen finner du nedenfor.
Eventuelle uttalelser til planforslaget sendes til Halden kommune, Plan og miljø, Pb 150, 1751 HALDEN.

Frist for å komme med uttalelser er 10. november 2017.

Saksframstilling 1x behandling Veden.pdf

Planbeskrivelse Veden.pdf

Bestemmelser Veden.pdf

Grunnundersøkelser Veden.pdf

Konsekvensutredning naturmiljø Veden.pdf

Miljøteknisk rapport - overordnet tiltaksplan Veden.pdf

Plankart Veden.pdf

Støyutredning Tistedalen idrettspark Veden.pdf

Konsekvensutredning Veden.pdf

Opprettet: 26.09.2017 15:26
Du er her: Hjem > Kunngjøringer > Forslag til "Detaljregulering for Veden" - Høring og offentlig ettersyn