Tittel: Forslag til detaljregulering for «Sanderød båthavn» - høring og offentlig ettersyn
Url: https://www.halden.kommune.no/kunngjøringer/Sider/Forslag-til-detaljregulering-for-«Sanderød-båthavn»---høring-og-offentlig-ettersyn.aspx
Forslag til detaljregulering for «Sanderød båthavn» - høring og offentlig ettersyn

Forslag til detaljregulering for «Sanderød båthavn» - høring og offentlig ettersyn

Karine Engebretsen Endret:28.12.2015 13:49
​Forslag til detaljregulering for «Sanderød båthavn», G-665, ble behandlet i Hovedutvalg for plan, miljø og landbruk i møte 16.01.13, sak PS 2013/11.
​Det ble fattet følgende vedtak:
«Hovedutvalg for plan, miljø og landbruk vedtar med hjemmel i plan- og bygningslovens
§12-10 å legge forslag til detaljregulering  for «Sandrød båthavn» (G-665), ut til offentlig
ettersyn. Planforslaget legges ut i to alternativer, alternativ A og B. Plandokumentene består av plankart for alt. A og for alt. B, begge datert 05.09.12 - sist revidert 03.12.12, reguleringsbestemmelser for alt. A og for alt. B, begge datert 31.08.12 - sist revidert 21.12.12,  planbeskrivelse datert 05.09.12 - sist revidert 03.12.12 og ROS-analyse datert 22.03.2012 - sist revidert 03.12.2012.
Behovet for å reservere noen flere båtplasser for allmennheten bør vurderes nærmere (reguleringsbestemmelsene § 6).»
 
Hovedformålet med planforslaget er å legge til rette for utvidelse av bryggekapasiteten for Sanderød Vel sine medlemmer. Planen legger videre til rette for etablering av kyststi gjennom området, samtidig som natur- og friluftsverdier sikres reguleringsmessig.
Planforslaget legges ut i to alternativer (alt A og Alt. B). Alternativ A omfatter en delt bryggeløsning, mens i alternativ B er båtplassene samlet øst i planområdet.
 
Eventuelle uttalelser til planforslaget sendes til Halden kommune, Enhet for Plan, Byggesak og Geodata, Pb. 150, 1751 Halden.
 
Frist for å komme med uttalelser er 09.03.2012.
Opprettet: 25.01.2013 08:55
Du er her: Hjem > Kunngjøringer > Forslag til detaljregulering for «Sanderød båthavn» - høring og offentlig ettersyn