Tittel: Forslag til detaljregulering for Båstalund arbeids- og aktivitetssenter - høring og offentlig ettersyn
Url: https://www.halden.kommune.no/kunngjøringer/Sider/Forslag-til-detaljregulering-for-Båstalund-arbeids--og-aktivitetssenter---høring-og-offentlig-ettersyn.aspx
Forslag til detaljregulering for Båstalund arbeids- og aktivitetssenter - høring og offentlig ettersyn

Forslag til detaljregulering for Båstalund arbeids- og aktivitetssenter - høring og offentlig ettersyn

Ragnhild Wendelbo Endret:28.12.2015 13:49
Forslag til detaljregulering for Båstadlund arbeids- og aktivitetssenter, nasjonal plan-ID: G-682, ble behandlet i Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og miljø i møte 24.04.2013, sak PS 2013/9. Det ble fattet følgende vedtak:
 
I medhold av plan- og bygningslovens § 12-10 vedtar Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og miljø å legge forslag til detaljregulering for Båstadlund arbeids- og aktivitetssenter ut på høring og offentlig ettersyn. Plandokumentene består av planbeskrivelse, bestemmelser og plankart datert 10.04.2013. 
Forholdene til nabo gnr/bnr 64/1 vurderes særskilt fram til neste gangs behandling.
 
Planområdet har et areal på ca. 10,4 da og omfatter gnr/bnr 64/1, 64/5, 64/16 og 64/304, samt deler av Båstadlundveien fram til senterlinjen. Formålet med planarbeidet er å legge til rette for en utvidelse av det eksisterende arbeids- og aktivitetssenter. Tilgrensende allerede utbygde boligeiendommer er inkludert i planen for å få en mest mulig hensiktsmessig avgrensning av planen og er regulert i hht. eksisterende arealbruk. Deler av gnr/bnr 64/16 er inkludert for å sikre arealer for utvidelse av arbeids- og aktivitetssenteret og er regulert til offentlig tjenesteyting. 
 
Eventuelle uttalelser til planforslaget sendes til Halden kommune, Enhet for Plan, byggesak og geodata, Pb. 150, 1751 HALDEN. Frist for å komme med uttalelser er 13.06.2013.
 
Høringsdokumenter:

 

Opprettet: 29.04.2013 09:44