Tittel: Forslag til detaljregulering for Hovsveien 44/ tidligere Bø planteskole - høring og offentlig ettersyn
Url: https://www.halden.kommune.no/kunngjøringer/Sider/Forslag-til-detaljregulering-for-Hovsveien-44-tidligere-Bø-planteskole--høring-og-offentlig-ettersyn.aspx
Forslag til detaljregulering for Hovsveien 44/ tidligere Bø planteskole - høring og offentlig ettersyn

Forslag til detaljregulering for Hovsveien 44/ tidligere Bø planteskole - høring og offentlig ettersyn

Karine Engebretsen Endret:28.12.2015 13:53
​Forslag til detaljregulering for Hovsveien 44/tidligere Bø planteskole, nasjonal plan-ID: G-683, ble behandlet i Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og miljø i møte 14.05.2014, sak
PS 2014/55.
Det ble fattet følgende vedtak:
I medhold av plan- og bygningslovens § 12-10 vedtar Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og miljø å legge forslag til «Detaljregulering for Hovsveien 44/tidligere Bø planteskole» (nasjonal plan-ID G-683) ut på høring og offentlig ettersyn. Plandokumentene består av planbeskrivelse, bestemmelser og plankart datert 10.06.2013, sist revidert 08.04.2014.
 
Planområdet har et areal på ca. 24,3 da og omfatter gnr/bnr 166/13, 14 og 38, deler av gnr. 166/6 og 29, samt deler av tilgrensende veier – Hovsveien, Vekterveien og Grenaderveien. Største del av arealene har tidligere blitt benyttet til gartnerivirksomhet. Formålet med planarbeidet er å legge til rette for utvikling av området til boligformål; Frittliggende eneboliger i nordre del av planområdet, og konsentrert småhusbebyggelse i søndre del. Det tillates etablert maksimalt 34 boenheter innenfor planområdet. Planområdet er å betrakte som et utfyllingsområde i et eksisterende boligområde. Området er ikke regulert tidligere. Arealbruksformål i kommuneplanens arealdel er bebyggelse og anlegg (eksisterende) og framtidig boligbebyggelse (område B21 i kommuneplanen). Planforslaget er således i samsvar med overordnet plan.
 
Eventuelle uttalelser til planforslaget sendes til Halden kommune, Enhet for Plan, byggesak og geodata, Pb. 150, 1751 HALDEN.
 
Frist for å komme med uttalelser er 14.07.2014.
 
 
Opprettet: 02.06.2014 08:45