Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på

Forslag til detaljregulering for Oscar Torp Heimen - høring og offentlig ettersyn

Karine Engebretsen Endret:28.12.2015 14:11
​Forslag til detaljregulering for Oscar Torp Heimen, nasjonal plan-ID: G-680, ble behandlet i Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og miljø i møte 04.12.2013, sak
PS 2013/106.
​Det ble fattet følgende vedtak:
 
I medhold av plan- og bygningslovens § 12-10 vedtar Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og miljø å legge forslag til detaljregulering for Oscar Torp Heimen ut på høring og offentlig
ettersyn. Plandokumentene består av planbeskrivelse med vedlegg, bestemmelser, og plankart. datert 11.11.2013.
 
Planområdet har et areal på ca. 21 da og omfatter gnr/bnr 16/3. Formålet med planarbeidet er å legge til rette for at bygningene på eiendommen kan benyttes til boligformål. I gjeldende reguleringsplan er området avsatt til allmennyttig formål – forsamlingslokale, og en omregulering er dermed nødvendig. Det legges opp til at eksisterende bebyggelse og naturgitte forhold skal beholdes slik de er i dag, og det tillattes således ikke oppføring av nye bygg utover garasje med begrenset størrelse knyttet til hver boenhet. Hensynet til kulturminner, opplevelsen av landskapsbildet, og allmennhetens tilgjengelighet til området er opprettholdt/forbedret gjennom planen.
 
Eventuelle uttalelser til planforslaget sendes til Halden kommune, Enhet for Plan, byggesak og geodata, Pb. 150, 1751 HALDEN.
 
Frist for å komme med uttalelser er 14.02.2014. 

Saksframstilling Oscar Torp Heimen.pdfSaksframstilling Oscar Torp Heimen.pdf

Planbeskrivelse 111113 (2).pdfPlanbeskrivelse 111113 (2).pdf

Bestemmelser 111113.pdfBestemmelser 111113.pdf

Plankart 111113.pdfPlankart 111113.pdf

Vedlegg A2_ Innkomne merknader OTH_rev.pdfVedlegg A2_ Innkomne merknader OTH_rev.pdf

Vedlegg A3_Oppsummering innkomne merknader OTH.pdfVedlegg A3_Oppsummering innkomne merknader OTH.pdf

Vedlegg A4_Behov for KU_OTH.pdfVedlegg A4_Behov for KU_OTH.pdf

Vedlegg A5_ROS Oscar Torp Heimen_KS_ØW.pdfVedlegg A5_ROS Oscar Torp Heimen_KS_ØW.pdf

Vedlegg A6_Støykart SVV.PDFVedlegg A6_Støykart SVV.PDF

Opprettet: 20.12.2013 10:00

Halden kommune - Postboks 150, 1751 Halden - Storgata 8, 1771 Halden - Telefon 69 17 45 00 - Telefax 69 18 00 58
Org. nr.: 959159092  Ansvarlig redaktør: Karine Engebretsen -
postmottak@halden.kommune.no

Vihar