Tittel: Detaljreguleringsplan for «Gammel vektstasjon ved fv. 118» til høring og offentlig ettersyn
Url: https://www.halden.kommune.no/kunngjøringer/Sider/Gammel-vektstasjon-ved-fv-118.aspx
Detaljreguleringsplan for «Gammel vektstasjon ved fv. 118» til høring og offentlig ettersyn

Detaljreguleringsplan for «Gammel vektstasjon ved fv. 118» til høring og offentlig ettersyn

Karine Engebretsen Endret:28.12.2015 14:17

«Gammel vektstasjon ved fv. 118» detaljreguleringsplan ble behandlet av Hovedutvalg for plan, miljø og landbruk i møte 09.05.12, sak nr. PS 2012/56. Det ble vedtatt følgende:

«Hovedutvalg for plan, miljø og landbruk vedtar med hjemmel i plan- og bygningslovens §12-11 å legge forslag til reguleringsplan for «Gammel vektstasjon ved fv. 118 (G-657)» med plankart datert 12.04.12, reguleringsbestemmelser datert 02.04.2012 og planbeskrivelse datert
02.04.2012, ut til offentlig ettersyn, og sende det på høring.»
 
Formålet med reguleringen er å legge til rette for videre bruk av den gamle vektstasjonens bygninger og infrastruktur. Planen åpner for etablering av kontor/industri og eller/ håndverksbedrifter med tilhørende lager.
  
Reguleringsplan for «Gammel vektstasjon ved fv. 118», legges med dette ut til offentlig ettersyn.
Eventuelle bemerkninger til planforslaget må sendes til Halden kommune ved Enhet for Plan, Byggesak og Geodata, Pb. 150, 1751 Halden, innen 06.07.2012.
 

Saksfremlegg gammel vektstasjon.pdfSaksfremlegg gammel vektstasjon.pdf

Reguleringsbestemmelser gammel vektstasjon.pdfReguleringsbestemmelser gammel vektstasjon.pdf

Plankart gammel vektstasjon.pdfPlankart gammel vektstasjon.pdf

Planbeskrivelse gammel vektstasjon.pdfPlanbeskrivelse gammel vektstasjon.pdf

Brev offentlig ettersyn gammel vektstasjon.pdfBrev offentlig ettersyn gammel vektstasjon.pdf

Opprettet: 23.05.2012 08:07