Tittel: Høring på utvidet jakttid på elg i Halden
Url: https://www.halden.kommune.no/kunngjøringer/Sider/Høring-på-utvidet-jakttid-på-elg-i-Halden.aspx
Høring på utvidet jakttid på elg i Halden

Høring på utvidet jakttid på elg i Halden

Vibeke Julsrud Endret:28.12.2015 14:27
Halden kommune ved vilt- og innenlandsfiskenemda sender forslag til utvidet jaktid på elg i Halden kommune ut på høring.

Gjeldende jakttid på elg i Halden er fra og med 5. oktober til og med 31. oktober.

 
Elgregionen i Halden har sendt søknad om utvidet jakttid på elg i Halden fra og med 5. oktoberElgskilt.jpg
til og med 30. november for inneværende jaktsesong 2012.
 
Direktoratet for Naturforvaltning har i «Forskrift om jakt- og fangsttider samt sanking av egg og dun for jaktsesongene fra og med 1. april 2012 til og med 31. mars 2017», i § 3. Delegering av myndighet, åpnet for at fylkeskommunen kan, etter søknad fra kommunen, åpne for utvidet jakttid på elg til 23. desember når det foreligger særlige bestands-, forvaltnings-, eller næringsmessige behov.
 
Vedlagt høringsnotat gjør rede for forslaget til utvidet jakttid på elg i Halden kommune.
 
 
HØRINGSNOTAT OM SØKNAD OM UTVIDET JAKTTID PÅ ELG I HALDEN
 
Del 1: Kommentar til søknaden om utvidet jakttid på elg i Halden. 
Sammendrag av saken:
Elgregionen i Halden søker om utvidet jakttid på elg frem til 30. november i 2012. Søknaden
begrunnes med bestandsmessige og forvaltningsmessige forhold. Utfra bestandsmessige forhold
ser administrasjonen det som positivt med en utvidet jakttid på elg frem til 30. november 2012.
 
 
Administrasjonens vurdering
Direktoratet for Naturforvaltning har i «Forskrift om jakt- og fangsttider samt sanking av egg og
dun for jaktsesongene fra og med 1. april 2012 til og med 31. mars 2017», i § 3. Delegering av
myndighet, åpnet for at fylkeskommunen kan åpne for utvidet jakttid på elg til 23. desember når
det foreligger særlige bestands-, forvaltnings-, eller næringsmessige behov.
 
Etter administrasjonens vurdering faller denne søknaden inn under kriteriet «bestandsmessige
behov». Utfra kjente opplysninger ligger store deler av Halden innenfor ulverevirer, mens det pr
i dag er lite kunnskap å hente om elgforvaltning i områder med ulv. Dette gir forvaltningen, og
elgjegerne, store utfordringer i forvaltningen av den elgstammen vi har i dag.
 
Det er elgvaldenes vurdering og data fra Sett-elg som er utgangspunktet for oversikten av
elgbestanden, og grunnlaget for dagens elgforvaltning. I dette ligger kommunens godkjenning av
elgvaldenes bestandsplaner, kvotestørrelse og avskyting etter kjønn og alder.
 
For å sikre at uttaket ved jakt er balansert i forhold til produksjonen, vil det være til stor hjelp å
kunne bruke mer tid på å registrere antall dyr og hva slags dyr man har før man bestemmer seg
for avskytingen. Dette vanskeliggjøres av at elgen flokker seg og endrer adferd på grunn av
ulven, som kan føre til at kortvarig registrering vil kunne gi feil oppfatning av elgbestanden.
 
Vilt- og innlandsfiskenemnda har oppfordret elglagene innenfor ulverevirene til å bruke noen
dager til å se an og danne seg et inntrykk av elgbestanden, og være veldig forsiktige med
avskytingen i disse dagene. Først når man har fått et inntrykk av i hvilken grad ulven har påvirket
elgbestanden, kan man avgjøre om det kan jaktes tilnærmet normalt, eller om det må utføres en
svært forsiktig avskyting. Administrasjonen mener at en forlenget jakttid vil kunne bidra positivt
på uttaket av elg innenfor de deler av kommunen som jevnlig frekventeres av ulv, ved at man får
lengre tid på å vurdere situasjonen.
 
Når det gjelder mulighetene til å bedrive annet friluftsliv samtidig med elgjakta, har
prøveordninger andre steder i landet vist at dette ikke er noe problem. Det må settes som vilkår at
det må tillates samjakt og annen utøvelse av friluftsliv i områder det bedrives elgjakt. Andre
alternativer kan være begrensninger på elgjakt i helger i de bynære områdene i løpet av den
utvidete elgjakta.
 
Konklusjon
I medhold av jaktforskriften § 3, anbefales en utvidet jakttid på elg frem til 30. november 2012
med følgende vilkår:
- Det tillates samjakt med andre jaktformer samt utøvelse av annet friluftsliv under
elgjakta.
Forslaget sendes på høring til berørte parter, før en eventuell søknad videresendes til Østfold
Fylkeskommune for endelig behandling.
 
Del 2: Forslag til utvidet jakttid på elg i Halden.
I medhold av jaktforskriften § 3, anbefales en utvidet jakttid på elg frem til 30. november 2012
med følgende vilkår:
- Det tillates samjakt med andre jaktformer samt utøvelse av annet friluftsliv under
elgjakta.
 
Høringsinstansene skal sende sine svar til kommunen innen 05.08.2012 til følgende adresser:
Halden kommune, postboks 150, 1751 Halden
eller elektronisk til: torbjorn.fosser@halden.kommune.no
 
Adresseliste:
Idd Storvald
Enningdalen Storvald
Kornsjø Elgvald
Nordre Idd Storvald
Femsjøen Storvald
Rokke elgvald
Vestre Berg Elgvald
Hafsrød Elgvald
Arbeidernes Jeger og Fiskerforening
Halden og Omegn Jeger og Fiskerforening
Naturvernforbundet, avd. Halden
Berg Bondelag
Idd Bondelag
Berg Skogeierlag
Idd Skogeierlag
Halden Skiklubb
Tistedalen Tur og Idrettsforening
Tistedalen Friluftslag
Gimle IF
Idd Sportsklubb
Halden Soppklubb

 

Opprettet: 03.07.2012 09:35
Du er her: Hjem > Kunngjøringer > Høring på utvidet jakttid på elg i Halden